onsdag 9 januari 2019

2019


2018 kommer för alltid vara året då jag förlorade min älskade Pappa i förtid ❤ Många tårar har runnit ner för mina kinder under året och livet sattes på paus. Vi stod varandra väldigt nära och att lära sig navigera livet utan min Pappa är tufft. Med en händelse som den här så bleknar andra saker i jämförelse och det som faktiskt betyder något får ta större plats. Något som avspeglar sig i mina intentioner för året.

Mina intentioner för 2019 är följande:

Tacksamhet - Detta var även det en intention för 2018 men jag kände inte riktigt att jag kunde vara så tacksam i den sorg som 2018 innebar av förklarliga anledningar. Men jag är otroligt tacksam. För så många saker. För livet. För kärleken. För hälsan. För min son. För min man. För min Familj. Jag stannar verkligen upp i vardagen och är mer närvarande. Och detta vill jag hålla fast vid under året.

Hälsa - I mitt 2018 inlägg berättade jag om att navigera livet med en förlossningsskada och många nära och kära omkring mig som gått bort eller blivit sjuka. Efter Pappas bortgång i cancer blev det ännu mer relevant för mig att fundera över min hälsa. Under hösten var jag med i en träningsstudie och blev lottad till att träna med en Personlig Tränare varje vecka i 3 månader vilket har känts kanonbra! Jag kommer att fortsätta att träna med PT men inte lika ofta pga kostnadsskäl. Kostmässigt känner jag att det fallerade lite under sommaren och hösten, jag hade helt enkelt inte ork till att engagera mig i nyttigare/hälsosammare alternativ.Detta vill jag försöka tänka mer på under året.

Resor/Upplevelser - En utav mina intentioner för 2018 var även den att resa/uppleva mer. På den punkten tyckte jag att jag lyckades väl. Vi hade inga resor planerade alls när jag skrev mitt inlägg om 2018. Men i Mars reste jag till Shanghai, Kina för jobbets räkning. I Juni åkte vi till Spanien men den resan avbröts och jag flög hem tidigare då min Pappa hastigt blev sämre. Sommaren var lite som ett vakuum men vi försökte göra det bästa utav det och besökte mycket nya stränder och platser i Sverige. Jag gjorde min första dagsvandring med min man. Under september åkte vi upp till Härjedalen med släkt och var ute mycket i naturen. I December åkte hela Familjen på julkryssning till Tallin. Alla dessa upplevelser har bidragit till att jag känner mig mer levande och tänker mycket på balansen mellan jobb och fritid. Att fortsätta resa och uppleva är något jag vill fortsätta med på olika sätt under 2019 då det ger mig så mycket.

Mindre Konsumtion - Under 2018 inspirerades jag mycket av minimalism och penga-sparande genom bloggar, instagram och FB-grupper. Jag rensade mycket prylar och höll räkning men blev lite nedslagen av att det fortfarande kommer in mycket. (Mer om det i ett kommande inlägg) Så nu blir det nya tag! Jag kommer återigen hålla räkningen under året för att ge mig själv en ögonöppnare. Just inspireras jag väldigt av Marie Kondos "Tidying Up" på Netflix. Det viks väldigt mycket hemma haha! Kläder är fortfarande mitt största aber så jag måste verkligen försöka tänka mig för innan köp.
Om köp av skönhetsprodukter ska göras så är det för att det finns ett behov, t ex foundation är slut. Varje sak ska ha sin plats i vårt hem, får den inte plats så får något annat rensas ut.

Vad är era intentioner för 2019?

***

English: 2018 will forever be the year when I lost my beloved Dad  ❤ Many tears have run down for my cheeks during the year and life was put on pause. We were very close to each other and learning how to navigate life without my Dad being tough. With an event like this, other things fade in comparison and what actually means something has to take a bigger place. Something that is reflected in my intentions for the year.

My intentions for 2019 are as follows:

Gratitude - This was also an intention for 2018 but I didn't really feel that I could be so grateful in all the sadness in 2018. But I'm incredibly grateful. For so many things. For life. For love. For health. For my son. For my husband. For my family. I really pause in everyday life and am more present. And this I want to hold on to during the year.

Health - In my 2018 post, I told you about how I navigate life with a birth-related injury and many close and dear ones around me who passed away or got sick. After Dad's death in cancer, it became even more relevant to me to think about my health. During the autumn I participated in a training study and was happy to train with a Personal Trainer every week for 3 months, which has felt great! I will continue to train with this PT but not as often because of financial reasons. Food-wise, I feel that it fell a little during the summer and autumn, I simply didn't have the energy to engage in healthier alternatives. This I need to think more about during the year.

Travel / Experiences
- One of my intentions for 2018 was also the to travel / experience more. At that point, I thought I was successful. We had no trips planned at all when I wrote my post in early 2018. But in March I traveled to Shanghai, China on behalf of the job. In June we went to Spain but that trip was canceled and I flew home earlier when my dad quickly got worse. The summer was a bit like a vacuum but we tried to do the best of it and visited a lot of new beaches and places in Sweden. I made my first day-hike with my husband. In September we went up to swedish mountains with relatives and enjoyed nature. In December, the whole family went on a Christmas cruise to Tallin. All these experiences have helped me to feel more alive and think a lot about the balance between work and leisure. To continue traveling and experiencing is something I want to continue in different ways in 2019 because it gives me so much.

Less Consumption - In 2018, I was inspired by minimalism and money-saving through blogs, instagrams and FB groups. I decluttered a lot of things and kept count but got a little disappointed that it still comes in a lot into the household. (More about it in a future post) I will once again count in/out during the year to give myself an eye-opener. Right now I'm inspired by Marie Kondo's "Tidying Up" on Netflix. There is a lot of folding going on at the moment, haha! Clothing is still my biggest challenge so I really have to try to think before buying.
If purchase of beauty products is to be done, it should be because there is a need, eg need a new foundation because the old one is out. Every thing should have its place in our home, if not, things need to be decluttered.


What are your intentions for 2019?

1 kommentar:

  1. Hey, thank you very much for the information! Is there a way I can get more info on the matter? So I can make a post on my local university about this? https://uautonoma.cl/ Thank you very much in advance!

    SvaraRadera