torsdag 22 april 2021

Guide ~ Solskydd för barn / Sunscreen for Kids

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

Efter att ha fått frågan från en vän om jag inte kunde sätta ihop en guide kring solskydd till barn (och såklart vuxna) så bestämde jag mig för att leta reda på fakta och reda ut begreppen på ett enkelt och lättförståeligt sätt i en överskådlig guide. Se den som en basal guide i solskydd, detta för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vad som känns tryggt och säkert för dig och dina barn. Och dessutom kan ditt val hjälpa till att rädda korallrev och det marina livet! Varsågoda!


Hur fungerar Kemiska Filter?


Kemiska filter i solskydd fungerar genom att syntetiska kemikalier går ner i huden, absorberar UV-strålarna och oskadliggör strålningen genom en kemisk reaktion. Flera av dessa typer av syntetiska kemikalier har visat sig kunna vara problematiska för både hälsan och miljön (se nedan om Kemikalier i Solskydd).


Hur fungerar Fysikaliska filter?


Motsatsen till kemiska filter heter fysikaliska filter, även kallat partikulära filter. Dessa är baserade på små naturliga mineralpartiklar så som titandioxid eller zinkoxid som med hjälp av övriga mjukgörande ingredienser lägger sig som en hinna ovanpå huden för att reflektera bort solens strålar innan de går in i huden. Dessa filter absorberas inte av huden utan stannar på ytan.


Hur bra skyddar en solkräm?

Hur du applicerar solskyddet, vilken SPF den har samt hur bra kvalité produkten har är av stor betydelse för hur bra skydd din hud får. Man ska smörja in generöst med solkräm och är du ute en hel dag i solen så behöver du även återapplicera krämen eftersom svettas eller nöts bort efter ett tag. Och kom ihåg att smörja in dig/dina barn igen efter bad! 


Barn och solskydd

Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och behöver såklart extra skydd. SPF 30 och uppåt rekommenderas. Kom ihåg att barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus! Små barn skyddas bäst med heltäckande kläder mot solen, antingen vanliga kläder eller UV-kläder. Skydda huvudet med en solhatt och använd solglasögon för att skydda ögonen. UV tält kan vara en bra idé när man har små barn.

Är man en hel dag på stranden/utomhus kan det vara en fördel att göra som Spanjorerna och ta en siesta i skuggan mitt på dagen för både barn och vuxna, mellan 11-15 då solen tar som mest. Tänk även på att dricka mycket.


Hur fungerar SPF?

SPF är en förkortning av Sun Protection Factor, vilket är ett mått på hur bra solkrämen skyddar huden från UVB-strålar. SPF-styrkan som anges visar hur mycket längre du kan vara ute i solen utan att du bränner dig. Så om du normalt börjar rodna efter 15 minuter och använder SPF 15 så kan du vara ute 15 gånger längre innan du blir röd. Det är en ungefärlig uppskattning beroende på din hudtyp och med förutsättningen att du applicerar produkten rätt (dvs tillräckligt tjockt lager).

SPF 15 Skyddar mot 93% av UVB-strålar
SPF 30 Skyddar mot 97% av UVB-strålar
SPF 50 Skyddar mot 98% av UVB-strålar

Solprodukter skyddar även mot UVA-strålar som penetrerar huden djupare där de orsakar skador i form av rynkor, pigmentering och att huden åldras snabbare. UVA förvärrar också de cancerframkallande effekterna av UVB-strålar. Att UVA-skyddet uppnår en bra nivå i förhållande till UVB-skyddet brukar visas som en symbol på förpackningen genom att UVA är omringat av en cirkel.


Kemikalier i konventionella solskydd

Det finns en rad kemikalier i solskydd och dessa är de mest använda i solskydd med kemiskt filter. Många av dem finns det forskning som visar på att det finns hälsorisker samt att de hotar korallrev och marint liv så till den grad att solskydd med dessa ingredienser är bannade på vissa håll i världen.

Oxybenzone / Benzophenone-3 (BP-3) 

Oxybenzone anses vara ett östrogen-imiterande hormon-störande ämne som påverkar potentionellt kan påverka mäns fertilitet och är kopplat till lägre födelsevikt samt att ämnet kan hittas i navelsträngen och i blodet hos foster. Det finns även evidens som styrker allergi-framkallande samt att Oxybenzone kan hittas i blodet samt urinen hos människor efter applicering enligt den här studien.

Bannade på Hawaii, öriket Palau och flera nationalparker i Mexico eftersom studier påvisar att ämnet förstör korallreven.

Octinoxate / Octylmethoxycinnamate (OMZ)

Även Octionoxate anses vara ett hormon-störande ämne , anses påverka skölkörtelhormoner,och i viss mån även vara allergi-framkallande. Ämnet kan enligt studier hittas i bröstmjölk samt att det ackumuleras i kroppen.

Också bannat på Hawaii och Palau.

Homosalate

Även Homosalate anses vara ett hormon-störande ämne som kan påverka östrogen och progesteron
samt att det ackumuleras i kroppen. Studier påvisar även att det troligen är miljöfarligt och ej fotostabilt, vilket innebär att det bryts ner efter tid.

Octisalate / Ethylhexyl Salicylate 

Octisalate ökar absorptionen i huden och är enligt vissa studier allergiframkallade. Det finns även indikation på att Octysalate är miljöfarligt.

Octocrylene / 2-Ethylhexyl Ester

Studier påvisar att när solen kommer i kontakt med Octocrylene på huden kan så kalladfotodermatit uppstå, en fördröjd överkänslighetsreaktion som kan resultera i irritation och eksem. Även bannad i Palau.

Avobenzone 

Detta UV-filter kan orsaka irritation på känslig hud och är inte fotostabilt, vilket innebär att formler som innehåller Avobenzone behöver inkludera stabilisatorer som Octisalate som finns i listan ovan.

I en studie från amerikanska US Food and Drug Administration (FDA) beskrivs det hur dessa 6 ingredienser (avobenzone, oxybenzone, octocrylene, homosalate, octisalate, and octinoxate) absorberas av kroppen och blodbanan och dessutom passerar gränsvärdena redan vid första appliceringen.Hur hittar man ett säkert och miljövänligt solskydd?
 

Det finns några saker som är bra ha i åtanke:

* Solskydd med Fysikaliskt filter

* Solskydd som indikerar bredspektrum skydd mot UVA och UVB, märkning med UVA/UVB

* Solskydd från märken som är transparenta i sin redogörelse av produkt-innehållet

* Solskydd med märkningar som t ex "Reef Safe" eller "Bio Degradable"  

* Solskydd som INTE innehåller nano-partiklar av Titanium-dioxid/Zink-oxid

* Solskydd från webshoppar/butiker som säljer eko-vänliga/naturliga produkter samt beskriver innehållet ordentligt.

* Fortfarande osäker - ställ frågor till inköpsstället eller företaget som tagit fram solkrämen

Annat du kan göra själv är att söka på ingredienser på nätet. Min favorit är amerikanska EWG's Skin Deep databas som sätter betyg på ingredienser utifrån verifierad forskning. En ingrediens med låg rating är säkrare. Du kan troligen även googla på en ingrediens men det gäller då att vara källkritisk. 

Det är dock viktigt att poängtera att både Zinc Oxide och Titanium Dioxide har kopplats till hälsorisker men det är främst när de används i sprayform pga av att man då kan inhalera dem. Zinc Oxide är det minst giftiga godkända UV-filtret som är mest effektivt på att blocka bredspektrum UV och samtidigt är tillräckligt fotostablit, dvs bryts inte ner med tiden/i solen.


Mina rekommendationer för barnen

De produkter jag rekommenderar till barn nedan innehåller zinkoxid utan nanopartiklar som enligt forskning är det säkraste tillgängliga UV-filtret för människors hälsa, koraller och marint liv. Länkarna går till mina recensioner av produkterna där ni kan läsa mer om dem. Alla dessa rekommenderar jag varmt och är utvecklade av företag som bryr sig om både barns hälsa och miljö!

Länk - Wooden Spoon Sunscreen Lotion Baby and Family SPF30 & SPF50 Wooden Spoon har i år uppdaterat formulan med s k "invisible zinc", dvs man ska inte bli vit av den. Så funderar på att köpa och recensera den senare i år.

Länk - Suntribe Kids Mineral Sunscreen Vanilla Yum Yum SPF 30 

Länk - Badger Kids Daily Sunscreen Lotion SPF 30 Tangerine & Vanilla

 

Hoppas att ni gillade den här guiden! Ta hand om er hud i sommar! 🌞


***


English: After being asked by a friend if I could not put together a guide to sun protection for children (and of course adults), I decided to find out the facts and sort out the concepts in a simple and easy to understand way. See it as a basic guide in sun protection, this so that you can form an idea of ​​what feels safe and secure for you and your children. And besides, your choice can help save coral reefs and marine life! Here you go! 


How does Chemical Filter work?

Chemical filters in sunscreen work by synthetic chemicals penetrating the skin, absorbing the UV rays and neutralizing the UV rays through a chemical reaction. Several of these types of synthetic chemicals have been shown to be problematic for both health and the environment (see below on Chemicals in Sunscreen).

How do Physical Filters Work?


The opposite of chemical filters is called physical filters, also called particulate filters. These are based on small natural mineral particles such as titanium dioxide or zinc oxide which, with the help of other emollient ingredients, settle as a film on top of the skin to reflect off the sun's rays before they enter the skin. These filters are not absorbed by the skin but remain on the surface.

How well does a sunscreen protect?

How you apply the sunscreen, what SPF it has and how good the quality of the product is is of great importance for how well protection your skin gets. You should lubricate generously with sunscreen and if you are out for a whole day in the sun, you also need to reapply the cream because sweating or it wears away after a while. And remember to apply on yourself / your children again after bathing! 

Children and sun protection 

Children's skin is much more sensitive than adults' and of course needs extra protection. SPF 30 and up is recommended. Remember that children under one year should preferably not be in direct sunlight at all! Young children are best protected with full-coverage clothing from the sun, either ordinary clothing or UV clothing. Protect your head with a sun hat and wear sunglasses to protect your eyes. UV tents can be a good idea when you have small children.

If you are a whole day at the beach / outdoors, it can be an advantage to do as the Spaniards and take a siesta in the shade in the middle of the day for both children and adults, between 11-15 when the sun is strongest. Also remember to drink a lot.

How does SPF work?


SPF is an abbreviation of Sun Protection Factor, which is a measure of how well the sunscreen protects the skin from UVB rays. The SPF strength given shows how much longer you can be out in the sun without burning yourself. So if you normally start to blush after 15 minutes and use SPF 15, you can be out 15 times longer before you turn red. This is an approximate estimate depending on your skin type and provided you apply the product correctly (ie sufficiently thick layer).

SPF 15 Protects against 93% of UVB rays
SPF 30 Protects against 97% of UVB rays
SPF 50 Protects against 98% of UVB rays

Sun products also protect against UVA rays that penetrate the skin deeper where they cause damage in the form of wrinkles, pigmentation and that the skin ages faster. UVA also exacerbates the carcinogenic effects of UVB rays. That the UVA protection achieves a good level in relation to the UVB protection is usually shown as a symbol on the packaging by the name UVA is being surrounded by a circle.

Chemicals in Sunscreen

There are a number of chemicals in sunscreens and these are the most commonly used in sunscreen with chemical filters. Many of them have research showing that there are health risks and that they threaten coral reefs and marine life to such an extent that sunscreens with these ingredients are banned in some parts of the world.

Oxybenzone / Benzophenone-3 (BP-3)

Oxybenzone is considered to be an estrogen-imitating hormone-disrupting substance that potentially affects men's fertility and is linked to lower birth weight and that the substance can be found in the umbilical cord and in the blood of fetuses. There is also evidence that proves allergenic and that Oxybenzone can be found in the blood and urine of humans after application according to study. Banned in Hawaii, the island nation of Palau and several national parks in Mexico because studies show that the substance destroys coral reefs.

Octinoxate / Octylmethoxycinnamate (OMZ)

Octionoxate is also considered to be a hormone-disrupting substance, is considered to affect the thyriod gland hormones, and to some extent also to be allergenic. According to studies, the substance can be found in breast milk and that it accumulates in the body. Also banned in Hawaii and Palau.

Homosalate

Homosalate is also considered a hormone-disrupting substance that can affect estrogen and progesterone and that it accumulates in the body. Studies also show that it is probably environmentally hazardous and not photostable, which means that it degrades over time.

Octisalate / Ethylhexyl Salicylate

Octisalate increases the absorption in the skin and is, according to some studies, allergenic. There is also an indication that Octysalate is environmentally hazardous.

Octocrylene / 2-Ethylhexyl Ester

Studies show that when the sun comes in contact with Octocrylene on the skin, so-called photodermatitis can occur, a delayed hypersensitivity reaction that can result in irritation and eczema. Also banned in Palau.

Avobenzone

This UV filter can cause irritation to sensitive skin and is not photostable, which means that formulas containing Avobenzone need to include stabilizers such as Octisalate listed above.

A study from the US Food and Drug Administration (FDA) describes how these 6 ingredients (avobenzone, oxybenzone, octocrylene, homosalate, octisalate, and octinoxate) are absorbed by the body and bloodstream and also pass the limit values ​​already at the first application.


How to find a safe and environmentally friendly sun protection?


There are some things to keep in mind
:

* Sun protection with Physical filter

* Sun protection that indicates broad-spectrum protection against UVA and UVB, marking with UVA / UVB

* Sun protection from brands that are transparent in their presentation of the product content

* Sun protection with labels such as "Reef Safe" or "Bio Degradable"

* Sun protection that do NOT contain nanoparticles of Titanium dioxide / Zinc oxide

* Sun protection from webshops / stores that sell eco-friendly / natural products and describe the content properly

* Still unsure - ask questions at the point of purchase or the company that developed the sunscreen

Another thing you can do yourself is search for ingredients online. My favorite is the American EWG's Skin Deep database, which rates ingredients based on verified research. An ingredient with a low rating is safer. You can probably also google for an ingredient, but then it is important to be critical of the source.

However, it is important to point out that both Zinc Oxide and Titanium Dioxide have been linked to health risks, but this is mainly when they are used in spray form due to the fact that you can then inhale them. Zinc Oxide is the least toxic approved UV filter that is most effective at blocking broad-spectrum UV and at the same time is sufficiently photostable, ie does not degrade over time / in the sun.


My recommendations for the kids


The products I recommend for children below contain zinc oxide without nanoparticles, which according to research is the safest available UV filter for human health, corals and marine life. The links go to my reviews of the products where you can read more about them. I highly recommend all of these and are developed by companies that care about both children's health and the environment!

Link - Wooden Spoon Sunscreen Lotion Baby and Family SPF30 & SPF50 This year Wooden Spoon has updated the formula with so-called "invisible zinc", ie you should not turn white from it. So considering buying and reviewing it later this year.

Link - Suntribe Kids Mineral Sunscreen Vanilla Yum Yum SPF 30

Link - Badger Kids Daily Sunscreen Lotion SPF 30 Tangerine & Vanilla


Hope you liked this guide! Take care of your skin this summer! 🌞torsdag 15 april 2021

Recension / Review - Suntribe Kids Mineral Sunscreen Vanilla Yum Yum SPF 30

Suntribe Kids Mineral Sunscreen Vanilla Yum Yum SPF 30 beskrivs som en mineralbaserad solkräm utvecklad för känslig barnhud. Med hjälp av icke-nano zinkoxid skyddas huden mot UVA- och UVB-strålar(blockerar 97% av UVB-strålar). Krämen ska bilda ett tunt lager av UV-skydd ovanpå barnets hud och då solkrämen är inte helt transparent, lämnar den en lätt vit hinna på huden som visar att man har applicerat tillräckligt mycket för att få ett verksamt skydd. Solkrämen innehåller endast åtta naturliga ingredienser: Ekologisk solrosolja, icke-nano zinkoxid, ekologisk kokosolja, ekologisk bivax, ekologisk kakaosmör, ekologisk sheasmör, vanilj extrakt och E-vitamin. Solkrämen ska vara vattenresistent upp till 40 minuter och är säker för korall-rev och vattenlevande organismer.

Specifikationer:

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% naturlig, 92% ekologisk
För vem: Framtagen för barn men passar hela Familjen
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Litauen
Vegan: Innehåller bivax
Testat på djur: Nej
Annat: 86% av förpackningen är tillverkad av sockerrör. Solkrämen är utvecklad i Sverige.
Pris: Omkring 230kr för 100ml

Plus
Underbar doft!
Skyddar bra mot solen
Helt klart vattentålig då den är svår att tvätta bort när man smörjt in sig :)
Irriterar inte huden, inte ens på min son som har atopisk hud

Minus
Lämnar en vit hinna som känns lite kladdig men väntar man en stund så torkar det in

Mitt utlåtande
: Den här solkrämen kommer i en tub med snäpplock. Solkrämen är vit och lätt att dosera och applicera, samt doftar väldigt gott av vanilj. Precis som beskrivningen säger lämnar solkrämen en liten vit hinna på huden som jag upplever dämpas något efter en stund. Personligen tycker inte jag det gör något då solkrämen är för våra barn och jag har själv använt den vid flera tillfällen utan att störas för mycket av det. Vi upplever att den skyddar huden bra mot solens strålar och att den tål lek i vattnet, den är helt klart svår att tvätta av om man inte har tvål till hjälp så det är ett gott betyg. Tykcer att de håller många timmar innan det är dags för att applicera igen om man inte varit i vattnet. Den irriterar inte huden det minsta och jag känner mig väldigt trygg med de få ingredienser den innehåller, både för mina barns skull men även för naturen och vattenlevande varelser. Extra kul är att den är utvecklas i Sverige!

***

English: Suntribe Kids Mineral Sunscreen Vanilla Yum Yum SPF 30 is described as a mineral-based sunscreen developed for kids sensitive skin. With the help of non-nano zinc oxide, the skin is protected against UVA and UVB rays (blocks 97% of UVB rays). The cream should form a thin layer of UV protection on top of the kids's skin and as the sunscreen is not completely transparent, it leaves a light white cast on the skin which shows that enough has been applied to get a good protection. The sunscreen contains only eight natural ingredients: Organic sunflower oil, non-nano zinc oxide, organic coconut oil, organic beeswax, organic cocoa butter, organic shea butter, vanilla extract and vitamin E. The sunscreen should be water resistant for up to 40 minutes and is safe for coral reefs and aquatic life.

Specifications:

Natural or organic content: 100% natural, 92% organic derived
For whom: Developed for children but suitable for the whole family
Certifications: None
Shelf life: 6 months from opening
Country of manufacture: Lithuania
Vegan: Contains beeswax
Tested on animals: No.
Other: 86% of the packaging is made from sugar cane. The sunscreen is developed in Sweden.
Price: Around SEK 230 for 100ml

Plus
Wonderful scent!
Good protection from the sun
Definitely water resistant as it is difficult to wash off from your hands after applying :)
Does not irritate the skin, not even on my son who has atopic skin

Minus

Leaves a white film that feels a bit sticky but if you wait a while it dries in

My statement: This sunscreen comes in a tube with a snap cap. The sunscreen is white and easy to dose and apply, and smells very good of vanilla. Just as the description says, the sunscreen leaves a small white cast on the skin which I experience slightly fades after a while. Personally, I dont care as the sunscreen is for our children and I myself have used it on several occasions without being disturbed too much by it. We experience that it protects the skin well against the sun's rays and that it can withstand play in the water, it is clearly difficult to wash off if you do not have soap to help. Lasts for hours if you're not in the water. It does not irritate the skin and I feel very safe with the few ingredients, both for my children but also for nature and aquatic creatures. Extra fun is that it is developed in Sweden!


INCI: Helianthus annuus seed oil* (solrosolja), Non-nano zinc oxide, Cocos nucifera oil* (kokosolja), Cera alba (bivax)*, Theobroma cacao seed butter (kakaosmör)*, Butyrospermum parkii butter (sheasmör)*, Vanilla planifolia fruit extract (vaniljextrakt), Tocopherol (vitamin e). * = ekologisk.

söndag 28 mars 2021

Recension / Review - Vuokkoset 100 % Bio Bindor & Trosskydd

Vuokkoset 100 % Bio gör Bindor & Trosskydd som har ett mjukt ytskikt av 100% ekologisk bomull och ett absorberande skikt av klorfri cellulosa. Alla produkter och de enskilda förpackningarna är helt biologiskt nedbrytbara och de tunna bindorna är förpackade i en påse av Green PE-material som är ett förnybart material, men inte helt komposterbart.

Specifikationer:

Naturligt resp ekologiskt innehåll: Nästan 100% naturligt/nedbrytbart, ingen uppgift om ekologisk procent.
För vem: För alla, speciellt de med känslig hud
Certifieringar: Svanen, Vegan och Certifierad Bomull
Hållbarhet: X
Tillverkningsland: Finland
Vegan: Ja
Testat på djur: Nej
Annat: Förpackningen är biologiskt nedbrytbar/går att återvinna och påsen till bindorna går att återvinna.
Pris: Strax över 30kr per förpackning
Anskaffande: Köpt själv

Plus
Komposterbara produkter
Fungerar utmärkt!
Flera storlekar

Minus
Upplever bindorna som lite hårda mot huden

Mitt utlåtande
: Bindorna kommer i plastförpackning och trosskydden i pappförpackning. Bindorna är inslagna i något plastliknande material som är komposterbart. Vid användande tycker jag bindorna känns lite strävare och hårdare än sina konventionella syntetiska konkurrenter. Däremot tycker jag att trosskydden känns bra mot den känsliga huden. Båda håller bra i hållbarhet och sitter där de ska i trosan och läcker inte. Känns skönt att veta att de inte innehåller varken plast, kemikalier eller annat som kan påverka våra kroppar och att de dessutom är komposterbara känns verkligen bra!

***

English: Vuokkoset 100% Bio makes Pads & Panty Liners which has a soft surface layer of 100% organic cotton and an absorbent layer of chlorine-free cellulose. All products and the individual packages are completely biodegradable and the pads are packed in a bag of green PE material which is a renewable material, but not completely compostable.

Specifications:

Natural or organic content: Almost 100% natural / degradable, no information on organic percentage. For whom: For everyone, especially those with sensitive skin
Certifications: Svanen, Vegan and Certified Cotton
Durability: X
Country of manufacture: Finland
Vegan: Yes
Tested on animals: No.
Other: The packaging is biodegradable / can be recycled and the bag for the pads can be recycled.
Price: Just over SEK 30 per package
Acquisition: Bought myself

Plus
Compostable products
Works perfectly!
Several sizes

Minus
Experiences the pads as a little harsh against the skin

My statement: The pads come in plastic packaging and the panty liners in cardboard packaging. The pads are wrapped in some plastic-like material that is compostable. When using the pads I think they feel a bit rough and harder than their conventional synthetic competitors. On the other hand, I think that the panty liners feel good against the sensitive skin. Both hold well in durability and sit where they should in the panties and do not leak. Feels good to know that they do not contain plastic, chemicals or anything else that can affect our bodies and that they are also compostable feels really good!

fredag 19 mars 2021

Recension / Review ~ Cleen Tvättmedel / Laundry Powder


Cleen Coconut-based Laundry Powder beskrivs som ett milt oparfymerat kokos-baserat tvättmedel med ingredienser som är snälla mot hud, barn och miljö. Baserat på endast 3 ingredienser - Försåpad kokosnöt, tvättsoda och bikarbonat. Tvättmedlet kan användas för både vittvätt & kulörtvätt. Vid svåra fläckar rekommenderas det att gnida tvättmedlet på fläckarna före tvätt och inget sköljmedel behöver användas då tvättmedlet inte innehåller enzymer som påfrestar tyg.

Specifikationer:

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% naturligt, ingen uppgift om ekologisk procent.
För vem: För alla, speciellt de med känslig hud
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: Ingen uppgift
Tillverkningsland: Nederländerna
Vegan: Ja
Testat på djur: Nej
Annat: Förpackningen är biologiskt nedbrytbart och ingen plastskopa finns inuti.
Pris: 49kr för 374g (35 tvättar), 199kr för 1605g (150 tvättar).
Anskaffande: Köpt själv

Plus
Doftfritt
Snälla ingredienser
Känns tryggt för eksemhud
Tvättar rent!
Snällare mot miljön

Minus
Tar inte de riktigt hårdaste/mest färgade fläckarna

Mitt utlåtande:
Svenska tvättmedlet Cleen kommer i en pappförpackning med en liten påse på insidan i papp. Doftfritt och är vitt till färgen. Enkelt att dosera, precis som andra tvättmedel. Tvättar rent och tvätten känns fräsch. Har endast sett att de riktigt svåra fläckarna som t ex tomatbaserad sås kan vara svårt att få bort på barnens kläder. Känns tryggt för mitt minsta barns atopiska hud, men även för oss vuxna. Älskar att det bara är 3 ingredienser och inga kemikalier! Tvätten blir något mjukare än med andra naturligt tvättmedel men hade nästan hoppats på mer eftersom det stod att det var enzymfritt. Vi har använt det på både kulör- och vittvätt med bra resultat. Tycker även att det är en bra pris för mängden tvättar! Extra plus för små förpackningar så man kan prova innan man köper större förpackning. Ska bli spännande att se om Cleen kommer med fler tvätt-produkter!

***

Cleen Coconut-based Laundry Powder is described as a mild unscented coconut-based detergent with ingredients that are kind to skin, children and the environment. Based on only 3 ingredients - Saponified coconut, baking soda and bicarbonate. The detergent can be used for both white and color washes. For severe stains, it is recommended to rub the detergent on the stains before washing and no rinse aid needs to be used as the detergent does not contain enzymes that stress the fabric

Specifications:

Natural or organic content: 100% natural, no information on organic percentage.
For whom: For everyone, especially those with sensitive skin Certifications: None Durability: No information
Country of manufacture: Netherlands
Vegan: Yes Tested on animals:
No. Other:
The packaging is biodegradable and there is no plastic bucket inside.
Price: SEK 49 for 374g (35 washes), SEK 199 for 1605g (150 washes).
Acquisition: Bought myself

Plus
Odorless / No perfume
Kind ingredients
Feels safe for eczema skin
Washes clean!
Kinder to the environment

Minus
Does not take the really toughest / most colored stains

My statement:
Swedish detergent Cleen comes in a cardboard box with a small paperbag on the inside of cardboard. Odorless and is white in color. Easy to dose, just like other detergents. Washes clean and the laundry feels fresh. Have only seen that the really difficult stains such as tomato-based sauce can be difficult to get rid of on the children's clothes. Feels safe for my youngest child's atopic skin, but also for us adults. Love that there are only 3 ingredients and no chemicals! The wash is slightly softer than with other natural detergents but had almost hoped for more because it said it was enzyme free. We have used it on both color and whitewash with good results. Also think it's a good price for the amount of washes!

INCI: Washing soda, Baking soda, Saponified coconut.

fredag 26 februari 2021

Intentioner för 2021 och tillbakablick på 2020


Det är nog många som med mig känner att de gärna lägger 2020 bakom sig. Men samtidigt så gav 2020 ganska mycket tillbaka. Kanske var det, iallafall för mig, ytterligare en pusselbit i vart jag vill i livet. En vänlig liten knuff i riktning mot vad som faktiskt är viktigt. Pandemin fick alla att jobba hemifrån och för mig har det varit så otroligt skönt ur stress-synpunkt och även för min egen återhämtning från föregående år. Mer tid till att umgås med min Familj och ta hand om mig själv. Mer tid för träning och kost-rutiner.

Eftersom jag inte är så förtjust i nyårslöften sätter jag hellre intentioner inom områden som jag vill jobba mot att ha mer av i mitt liv.

Mina intentioner för 2021 är följande:

Tacksamhet - Så tacksam för att nära och kära inte drabbats så hårt av pandemin eller andra sjukdomar och jag hoppas innerligt att det fortsätter så. Så tacksam över min lilla Familj och den extra tid vi får tillsammans ett tag till, eller iallafall tills vi behöver börja jobba på kontor igen.

Hälsa - I mitt 2018 inlägg berättade jag om att navigera livet med en förlossningsskada som jag fick i och med min första sons födelse 2016 och att ha många nära och kära omkring mig som gått bort eller blivit sjuka. Efter Pappas bortgång i cancer 2018 blev det ännu mer relevant för mig att fundera över min och vår familjs hälsa. 2019 fick jag en bra grund att stå på innan vår andra son kom, men känner att immunförsvar och kropp tog stryk av all stress pga av min andra sons hjärtfel, graviditeten samt andra stressande faktorer. 

Jag har fortfarande en låååång väg att gå med att få kroppen på banan igen. Jag har nu klart och tydligt förstått jag behöver detoxa kroppen på ett skonsamt sätt samt optimera näringsstatusen. Det får kanske bli ett kommande inlägg. Så min intention för 2021 är att på ett skonsamt sätt jobba med små och stora medel för att få igång kroppens egen läkningsprocess med hjälp av kost och rätt tillskott. Jag läser på massor i olika forum, bloggar och böcker och bildar mig en uppfattning av vad som skulle kunna vara lösningen för just min kropp, samt konsulterar experter. Vid det här laget känns det som att jag är halvägs igenom en närings-terapeut-utbildning med allt jag lärt mig hitintills! :)

Ekonomi/Mindre Konsumtion - För mig hänger definitivt konsumtion och ekonomi ihop för jag är alldeles för glad i att shoppa! Även om jag utmanar mig själv med att handla mindre och begagnat så sitter jag ju ändå och jagar kläder och saker på Marketplace och Tradera. Vi rensar ut men det kommer fortfarande mycket in. Jag behöver sätta vanor och rutiner, precis som med hälsan. Mottot "Buy Less, Choose Well" och att tänka behovs-styrt kommer få bli mina mantran. 

Minimalism - Och då kommer vi in på en ny punkt, minimalism! Jag blir oerhört taggad när jag ser folk som rensar med före och efterbilder och kör Marie Kondo-utmaningar! :) Jag börjar mer och mer inse att mindre prylar och mer öppna ytor betyder mindre städning, plockande, rensande och mer avslappnande för ögon/sinne. Mer tid till annat. Alla har ju sin definition av minimalism, och jag ska hitta mitt "lagom" med start nu.

Skönhet - Även här gäller mindre konsumtion och hållbarhet. Mitt badrumsskåp är proppfullt! Under
det gångna året har jag faktiskt köpt mer behovs-styrt vilket jag känner mig stolt över! Min hud har behövt mer stöd pga av detox, konstiga utrensnings-symptom samt överkänslighet och jag har märkt att jag har gått lite mer mot produkter med mindre ingredienslista och närande innehåll. Och så tror jag att 2021 kommer att fortsätta.

Resor/Upplevelser - En utav mina intentioner för 2018 var även den att resa/uppleva mer, vilket jag gjorde. Lika så under 2019. Men eftersom vår lilla kille med hjärtfel satta stop för en planerad Spanien-resa under hösten så vi höll oss inom Sveriges gränser istället. Och 2020... ja det blev ju inte så mycket av det heller. Så för 2021 ser det ganska dåligt ut med resor för tillfället av naturliga skäl. Vi får se vad som händer helt enkelt och uppleva saker i närområdet/Sverige.

Vad är era intentioner för 2021?
 

fredag 19 februari 2021

Recension / Review ~ Viridi Eco Bath Salt Rose Garden

Viridi Eco Badsalt Rose Garden beskrivs som ett avslappnande, mjukgörande och renande badsalt med äkta torkade ekologiska rosenblad. Rosenbladen har sammandragande och lugnande effekt på huden. Kan användas både som badsalt och till fotbad. 

Specifikationer:

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% naturligt, ingen uppgift om ekologisk procent.
För vem: För alla
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 12 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: x
Pris: 175kr för 200 ml
Anskaffande: Pressprov från mässa

Plus
Doftar ljuvligt av rosor!
Löser upp smuts och döda hudceller
Huden blir mjuk och återfuktad

Minus
Hade velat ha en större förpackning.

Mitt utlåtande: Badsaltet kommer i en plastburk med silverfärgat skruvlock. Saltet är naturvitt till färgen och är väl blandat med rosenblad och doftar ljuvligt av ros! Det stod att man bara behövde någon matsked eller två men jag tog mer än så. Första gången tog jag nästan en tredjedel av burken men det behövdes för oj vad bra den löste upp gamla hudceller på kroppen och fötterna! Huden kändes återfuktad efteråt och kroppen avslappnad. Jag gillar att det är just Magensiumsalt/Epsonsalt i det här badsaltet. Dels är det lätt detoxande och dels tas magnesium upp lätt genom huden vilket i sig även gör den avslappnande effekten större på kroppen. Det enda jag har att anmärka på är att jag hade velat ha en större burk för den gick åt snabbt här hemma.

***

English: Viridi Eco Bath Salt Rose Garden is described as a relaxing, emollient and cleansing bath salt with genuine dried organic rose petals. The rose petals have an astringent and soothing effect on the skin. Can be used both as bath salt and for foot baths.

Specifications:

Natural or organic content: 100% natural, no information on organic percentage.
For whom: For everyone
Certifications: None
Shelf life: 12 months from opening
Country of manufacture: Sweden
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: x
Price: SEK 175 for 200 ml
Acquisition: Press sample from the fair

Plus

Smells lovely of roses!
Dissolves dirt and dead skin cells
The skin gets soft and moisturized

Minus

Would have loved a bigger jar.

My statement:
The bath salt comes in a plastic jar with a silvercolourred screw cap. The salt is natural white in color and is well mixed with rose petals and smells lovely of rose! It said you only needed a tablespoon or two but I took more than that. The first time I took almost a third of the jar but it was needed for oh how well it dissolved old skin cells on the body and feet! The skin felt moisturized afterwards and the body relaxed. I like that it is just Magnesium Salt / Epson Salt in this bath salt. On the one hand, it is easily detoxifying and on the other hand, magnesium is absorbed easily through the skin, which in itself also makes the relaxing effect greater on the body. The only thing I have to remark on is that I would have liked a bigger jar because it was used quickly here at home.


INCI: Magnesium Sulphate – Epsomsalt (Magnesiumsalt), Sodium chloride – Himalayasalt, Rosa damascena flower – Rosenblad*, Parfum – Naturaparfym från rosor godkänd för naturlig och ekologisk hudvård**   

*Råvaror märkta med denna symbolen är ekologiskt certifierade **Råvaror märkta med denna symbolen är godkända av natrue/ecocert att använda i ekologiska hudvårdsprodukteronsdag 13 januari 2021

Minitest ~ Éminence The Gemstone Collection

 


For review i English, see further below.

Före jul deltog jag i ett digitalt pressevent för lanseringen av Éminence's nya serie "The Gemstone Collection. Éminence's international trainer Brian Goodwin visade och berättade om de nya produkterna och jag gillade starkt att flera utav dem hade ingredienser som även används inom naturligt detox av kroppen. De innehåller, som namnet på kollektionen antyder, finmalt pulver av ädelstenar som ska ha fina egenskaper på huden. Nedan har jag sammanställt lite kort om mitt intryck av dessa småprover och det var kul att prova eftersom jag aldrig testat något från Éminence tidigare. Notera att detta är ett Minitest och jag endast provat dessa 1-2 gånger tills de tog slut.

 

Charcoal Exfoliating Gel Cleanser with Malachite Gemstones

Produktbeskrivning: Denna exfolierande rengöringsgel avlägsnar orenheter, balanserar talgproduktionen och förfinar porernas utseende. Den blir till ett finkornigt skum som skonsamt avlägsnar döda hudceller med en milt peelande effekt medan aktivt kol absorberar orenheter och toxiner. Antioxidantrik blå matcha verkar revitaliserande och pepparmynta svalkar samt fräschar upp huden.

Rekommenderas till: alla hudtyper. Vid blandhy, fet hud och stora porer används den dagligen. Vid normal–torr hud kan den användas 1–2 gr/vecka alt. mixas med ord. rengöring.

Nyckelingredienser: Kol, malakit ädelsten, blå matcha, tagua och pepparmynta

Pris: 495kr, 150ml

Mitt intryck: En grå korning peeling som river bra med små korn vilket jag gillar. Lätt att tvätta av och huden lämnas ordentligt peelad utan att min känsliga hud känns torr. Kol, och speciellt aktivit kol, är ju detoxande även invärtes och förmodligen även utvärtes.

 

Turmeric Energizing Treatment with Citrine Gemstones

Produktbeskrivning: En unik 3-i-1 produkt som omedelbart ger en mini-ansikstbehandling och strålande hud genom att verka som en effektiv exfoliering, stimulerare och ansiktsmask. Den superladdade pulver- till-mousseformulan ger en värmande känsla när zeolit som drar till sig toxiner och avlägsnar orenheter. En touch av värmande paprika stärker och ökar cirkulationen utan att irritera huden. När produkten torkat verkar kaolinleran renande och reparerande medan gurkmeja ljusar upp samt lugnar irriterad hud. Du f.r en mjuk hud full av lyster och energi!

Rekommenderas till: alla hudtyper, förutom känslig hud.

Nyckelingredienser: Gurkmeja, citrinädelsten, paprika, zeolit, kaolinlera

Pris: 975 kr, 60ml

Mitt intryck: Ett gult pulver som blandas till en kräm med hjälp av vatten. På huden bränner/värmer masken ganska mycket, nästan så jag tyckte det var lite obehagligt men hade masken på de minimum 10 minuter som stod på förpackningen. Och efter ett par minuter slutade det bränna/värma så jag hade på mig masken ca 15 minuter. Efter jag sköljt av med vatten känns huden återfuktad, slät och fräsh. Inte alls rödflammig som jag trodde den skulle vara efter den brännande känslan! Känns även väldigt dryg då det är ett pulver. Spännande med zeolit som mycket positiv forskning som påvisar detox när man intar det så varför inte detoxa huden!

 

Camellia Glow Solid Face Oil with Pink Tourmaline Gemstones

Produktbeskrivning: Upplev en mjuk, hälsosam hud och få ny »glow« med denna ansiktsolja i fast form som genast smälter in i huden och ger näring på djupet. Den är fylld av lyxiga botaniska oljor från kamelia, marula och hampafrö samt en fantastisk cocktail som boostar huden med vitaminer, essentiella fettsyror och skyddande antioxidanter. Den ökar kollagenproduktionen, stimulerar cellförnyelsen och förbättrar hudens förmåga att bibehålla fukt. Du får en mjuk, återfuktad, smidig och ungdomlig hud full av glow!

Rekommenderas till: alla hudtyper speciellt till normal–torr hud.

Nyckelingredienser: Kameliaolja, rosa turmalin, marulaolja, hampafröolja

Pris: 975 kr, 30 ml

Mitt intryck: En rosa silkig kräm med lite skarp doft. Otroligt härlig konsistens, nästan som en konventionell silikon-hudkräm. Lägger sig som ett mjukt och skyddande täcke över huden utan att täppa till. Väldigt oljig så jag tog alldeles för mycket och fick torka av med papper. Morgonen efter var huden lugn och återfuktad och fortfarande oljig haha! Nästa gång provade jag mindre kräm med samma resultat men fortfarande lite oljig. Perfekt för torr vinter-hud!
English: Before Christmas, I participated in a digital press event for the launch of Éminence's new serie "The Gemstone Collection". Éminence's international trainer Brian Goodwin showed and told about the new products and I really liked that several of them had ingredients that are also used in natural detox as supplements. They contain, as the name of the collection suggests, finely ground powder of precious stones that should have nice properties on the skin, below I have compiled a little about my impression of these small samples and it was fun to try because I have never tried anything from Éminence before. This is a Minitest and I only tried these 1-2 times until they ran out. 


Charcoal Exfoliating Gel Cleanser with Malachite Gemstone

Product Description: This exfoliating cleansing gel removes impurities, balances sebum production and refines the appearance of pores. It turns into a fine-grained foam that gently removes dead skin cells with a mild exfoliating effect while activated carbon absorbs impurities and toxins. Antioxidant-rich blue matcha has a revitalizing effect and peppermint cools and refreshes the skin. 

Recommended for: all skin types. For combination skin, oily skin and large pores, it isand can be used daily. For normal – dry skin, it can be used 1-2 gr / week alt. mixed with ordinary cleaning. 

Key ingredients: Coal, malachite gemstone, blue matcha, tagua and peppermint 

Price: SEK 495, 150ml 

My impression: A gray peeling that peels well with small grains which I like. Easy to wash off and the skin is left properly peeled without my sensitive skin feeling dry. Charcoal, and especially activated charcoal, is detoxifying both internally and probably also externally. 

Turmeric Energizing Treatment with Citrine Gemstones 

Product Description: A unique 3-in-1 product that instantly provides a mini-facial treatment and radiant skin by acting as an effective exfoliator, stimulator and face mask. The supercharged powder-to-mousse formula gives a warming feeling when zeolite attracts toxins and removes impurities. A touch of warming pepper strengthens and increases circulation without irritating the skin. When the product has dried, the kaolin clay has a cleansing and repairing effect, while turmeric brightens and soothes irritated skin. The result is soft skin full of luster and energy! 

Recommended for: all skin types, except sensitive skin. 

Key ingredients: Turmeric, citrine gemstones, peppers, zeolite, kaolin clay 

Price: SEK 975, 60ml 

My impression: A yellow powder that is mixed into a cream using water. On the skin, the mask burns / warms quite a lot, almost so I thought it was a bit uncomfortable. And after a couple of minutes it stopped burning / warming so I wore the mask for about 15 minutes. After rinsing off with water, the skin feels moisturized, smooth and fresh. Not at all red and irritated as I thought it would be after the burning sensation! Also feels very economic as it is a powder. Exciting with zeolite as studies shows detox when you take it orally, so why not detox the skin! 

Camellia Glow Solid Face Oil with Pink Tourmaline Gemstones 

Product description: Experience a soft, healthy skin and get a new "glow" with this face oil in solid form that immediately melts into the skin and provides deep nourishment. It is filled with luxurious botanical oils from camellia, marula and hemp seeds as well as a fantastic cocktail that boosts the skin with vitamins, essential fatty acids and protective antioxidants. It increases collagen production, stimulates cell renewal and improves the skin's ability to retain moisture. You get a soft, moisturized, supple and youthful skin full of glow! 

Recommended for: all skin types especially for normal – dry skin. 

Key ingredients: Camellia oil, pink tourmaline, marula oil, hemp seed oil 

Price: SEK 975, 30 ml 

My impression: A pink silky cream with a slightly sharp scent. Incredibly lovely texture, almost like a conventional silicone skin cream. Lays like a soft and protective blanket over the skin without clogging. Very oily so I took way too much and had to wipe off with paper. The next morning the skin was calm and moisturized and still oily haha! Next time I tried less cream with the same result but still a little oily. Perfect for dry winter skin!