onsdag 9 januari 2019

2019


2018 kommer för alltid vara året då jag förlorade min älskade Pappa i förtid ❤ Många tårar har runnit ner för mina kinder under året och livet sattes på paus. Vi stod varandra väldigt nära och att lära sig navigera livet utan min Pappa är tufft. Med en händelse som den här så bleknar andra saker i jämförelse och det som faktiskt betyder något får ta större plats. Något som avspeglar sig i mina intentioner för året.

Mina intentioner för 2019 är följande:

Tacksamhet - Detta var även det en intention för 2018 men jag kände inte riktigt att jag kunde vara så tacksam i den sorg som 2018 innebar av förklarliga anledningar. Men jag är otroligt tacksam. För så många saker. För livet. För kärleken. För hälsan. För min son. För min man. För min Familj. Jag stannar verkligen upp i vardagen och är mer närvarande. Och detta vill jag hålla fast vid under året.

Hälsa - I mitt 2018 inlägg berättade jag om att navigera livet med en förlossningsskada och många nära och kära omkring mig som gått bort eller blivit sjuka. Efter Pappas bortgång i cancer blev det ännu mer relevant för mig att fundera över min hälsa. Under hösten var jag med i en träningsstudie och blev lottad till att träna med en Personlig Tränare varje vecka i 3 månader vilket har känts kanonbra! Jag kommer att fortsätta att träna med PT men inte lika ofta pga kostnadsskäl. Kostmässigt känner jag att det fallerade lite under sommaren och hösten, jag hade helt enkelt inte ork till att engagera mig i nyttigare/hälsosammare alternativ.Detta vill jag försöka tänka mer på under året.

Resor/Upplevelser - En utav mina intentioner för 2018 var även den att resa/uppleva mer. På den punkten tyckte jag att jag lyckades väl. Vi hade inga resor planerade alls när jag skrev mitt inlägg om 2018. Men i Mars reste jag till Shanghai, Kina för jobbets räkning. I Juni åkte vi till Spanien men den resan avbröts och jag flög hem tidigare då min Pappa hastigt blev sämre. Sommaren var lite som ett vakuum men vi försökte göra det bästa utav det och besökte mycket nya stränder och platser i Sverige. Jag gjorde min första dagsvandring med min man. Under september åkte vi upp till Härjedalen med släkt och var ute mycket i naturen. I December åkte hela Familjen på julkryssning till Tallin. Alla dessa upplevelser har bidragit till att jag känner mig mer levande och tänker mycket på balansen mellan jobb och fritid. Att fortsätta resa och uppleva är något jag vill fortsätta med på olika sätt under 2019 då det ger mig så mycket.

Mindre Konsumtion - Under 2018 inspirerades jag mycket av minimalism och penga-sparande genom bloggar, instagram och FB-grupper. Jag rensade mycket prylar och höll räkning men blev lite nedslagen av att det fortfarande kommer in mycket. (Mer om det i ett kommande inlägg) Så nu blir det nya tag! Jag kommer återigen hålla räkningen under året för att ge mig själv en ögonöppnare. Just inspireras jag väldigt av Marie Kondos "Tidying Up" på Netflix. Det viks väldigt mycket hemma haha! Kläder är fortfarande mitt största aber så jag måste verkligen försöka tänka mig för innan köp.
Om köp av skönhetsprodukter ska göras så är det för att det finns ett behov, t ex foundation är slut. Varje sak ska ha sin plats i vårt hem, får den inte plats så får något annat rensas ut.

Vad är era intentioner för 2019?

***

English: 2018 will forever be the year when I lost my beloved Dad  ❤ Many tears have run down for my cheeks during the year and life was put on pause. We were very close to each other and learning how to navigate life without my Dad being tough. With an event like this, other things fade in comparison and what actually means something has to take a bigger place. Something that is reflected in my intentions for the year.

My intentions for 2019 are as follows:

Gratitude - This was also an intention for 2018 but I didn't really feel that I could be so grateful in all the sadness in 2018. But I'm incredibly grateful. For so many things. For life. For love. For health. For my son. For my husband. For my family. I really pause in everyday life and am more present. And this I want to hold on to during the year.

Health - In my 2018 post, I told you about how I navigate life with a birth-related injury and many close and dear ones around me who passed away or got sick. After Dad's death in cancer, it became even more relevant to me to think about my health. During the autumn I participated in a training study and was happy to train with a Personal Trainer every week for 3 months, which has felt great! I will continue to train with this PT but not as often because of financial reasons. Food-wise, I feel that it fell a little during the summer and autumn, I simply didn't have the energy to engage in healthier alternatives. This I need to think more about during the year.

Travel / Experiences
- One of my intentions for 2018 was also the to travel / experience more. At that point, I thought I was successful. We had no trips planned at all when I wrote my post in early 2018. But in March I traveled to Shanghai, China on behalf of the job. In June we went to Spain but that trip was canceled and I flew home earlier when my dad quickly got worse. The summer was a bit like a vacuum but we tried to do the best of it and visited a lot of new beaches and places in Sweden. I made my first day-hike with my husband. In September we went up to swedish mountains with relatives and enjoyed nature. In December, the whole family went on a Christmas cruise to Tallin. All these experiences have helped me to feel more alive and think a lot about the balance between work and leisure. To continue traveling and experiencing is something I want to continue in different ways in 2019 because it gives me so much.

Less Consumption - In 2018, I was inspired by minimalism and money-saving through blogs, instagrams and FB groups. I decluttered a lot of things and kept count but got a little disappointed that it still comes in a lot into the household. (More about it in a future post) I will once again count in/out during the year to give myself an eye-opener. Right now I'm inspired by Marie Kondo's "Tidying Up" on Netflix. There is a lot of folding going on at the moment, haha! Clothing is still my biggest challenge so I really have to try to think before buying.
If purchase of beauty products is to be done, it should be because there is a need, eg need a new foundation because the old one is out. Every thing should have its place in our home, if not, things need to be decluttered.


What are your intentions for 2019?

onsdag 26 december 2018

Recension / Review ~ Manic Organic Doftljus / Scented Canle


Manic Organic Doftljus består av soja- och rapsvax, ett vax som har skapats av ekologiskt framodlade sojabönor (ej skövlade plantor eller GMO) från hållbara och traditionella plantage samt europeisk raps. Det är enligt Manic Organic 100% vegetabiliskt, naturligt och bilogiskt nedbrytbart - vilket gör det enormt miljövänligt. Fritt från palmolja , paraffin, bivaxprodukter, bekämpningsmedel, giftiga ämnen och gmo. Vekarna skapas av bomull (ekologisk framodlad) och papper, fria från bly. Dofterna kommer från eteriska oljor och doftoljor urvinna av växtriket (blommor, örter och blad).

Jag har provat två av Manic Organics dofter:

Christmas Spirit - Varma doftnoter av kanel, kryddnejlika och muskot med en fin underton av glaserad apelsin.

Warm Vanilla - Varm krämig vanilj med toner av muskotnöt och nötter.

Såg nu att de bytt ut Christmas Spirit till Christmas Spices. Vet ej om det är samma men det låter så på beskrivningen.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 100%
För vem: Alla
Certifieringar: Kosher
Hållbarhet: X
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: För varje sålt ljus planteras ett träd i Afrika i samarbete med Vi-Skogen.
Pris: 79kr - 169kr beroende på storlek hos Manicorganic.se

Införskaffning: Dessa ljus har jag själv köpt.

Plus
- Giftfria
- Dryga 
- Lock som förhindrar damm 
- Autentiska naturliga dofter

Minus
- Christmas Spirit doftar lite starkt(läs kommentaren nedan)

Mitt utlåtande: Ljusen kommer i bruna glasburkar med lock i metall. Ljusen är varmvita till färgen och doftar mycket när man öppnar locket. Dofterna känns autentiska och naturliga. Warm Vanilla luktar precis som beskrivningen, varm och mjuk vanilj. Christmas Spirit tycker jag doftar väldigt juligt och lite som glögg med apelsin. Min man upplever den med väldigt julig men mer åt pomerans i doften. Jag tycker Christmas Spirit doftar lite väl mycket för min näsa men läste faktiskt på Manic Organics hemsida att om man tyckte det var för mycket doft kunde de skräddarsy doftljuset med mindre eteriska oljor om man bad om det. Ljusen känns väldigt dryga, efter ett par timmar tända så  är det inte mycket av ljuset som har försvunnit.

***

English: Manic Organic Fragrance Candles consists of soybean and rapeseed wax, a wax that has been created from organically-grown soybeans from sustainable and traditional plantations and European rapeseed. According to Manic Organic, it is 100% vegetable, natural and biodegradable - which makes it extremely environmentally friendly. Free from palm oil, paraffin, beeswax products, pesticides, toxic substances and gmo. The wicks are created by cotton (ecologically harvested) and paper, free from lead. The scents come from essential oils and scented oils from the plant kingdom (flowers, herbs and leaves).

I have tried two of Manic Organics scents:

Christmas Spirit - Hot scent notes of cinnamon, cloves and nutmeg with a fine undertone of glazed orange.

Warm Vanilla - Warm creamy vanilla with notes of nutmeg and nuts.

Now I saw that they replaced the Christmas Spirit for Christmas Spices. Don't know if it's the same but it sounds like the description.

Specifications:

Natural and ecological content: 100% and 100% respectively
For whom: All
Certifications: Kosher
Durability: X
Country of manufacture: Sweden
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: For every candle sold, a tree is planted in Africa in cooperation with swedish "Vi-Skogen"".
Price: 79 - 169 SEK depending on size at Manicorganic.se

Procurement: I have bought these candles myself.

Plus
- Non-toxic
- Dry
- Lids that prevent dust
- Authentic natural scents

Minus
- Christmas Spirit smells a bit strong (read the comment below)

My statementThe candles come in brown glass jars with metal lids. The candles are warm white to the color and smell a lot when you open the lid. The scents feel authentic and natural. Warm Vanilla smells just like the description, warm and soft vanilla. Christmas Spirit I think smells very Christmas and a little like mulled wine with orange. My husband experiences it as a very sweet Christmas scent but more like Seville orange in the scent. I think Christmas Spirit smells a little much for my nose but I actually read on Manic Organics website that if you thought it was too much fragrance they could tailor the scent with less essential oils if you ask for it. The lights are very durable, after a couple of hours it is not much of the light that has disappeared.

lördag 24 november 2018

Recension/Review ~ True Organic Sea Me Mask


True Organics of Sweden Sea Me Mask beskrivs som en mask som tonar, återfuktar och stramar upp huden. Masken är full av Chlorella alger som är rika på mineraler, vitaminer och aminosyror. Alger har en mängd fördelar enligt tillverkaren – de återfuktar, stramar upp, balanserar, renar, skyddar och förnyar huden.
Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 96%
För vem: Alla hudtyper
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 6 månader efter öppnandet
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: Förpackningen(tuben) är gjord av Sockerrör
Pris: Omkring 299kr och finns t ex på Skogsro Spa, Fina Mig, Softskin, Naturligt Snygg, Apotea mfl

Den här produkten fick jag som ett pressprov från tillverkaren True Organics of Sweden.

Plus
- Dryg
- Återfuktar och boostar huden
- Stramar upp
- Lätt att tvätta av

Minus
- Om man är känslig så kan doften vara lite avskräckande :)

Mitt utlåtande: Ansiktsmasken kommer i en praktisk tub med skruvlock. Konsistensen är lättrinnande och lättapplicerad och färgen på masken är gulgrön. Masken känns dryg då det inte behövs så mycket för att smörja in hela ansiktet. Doftar mycket av alger och lite syrligt, som tång ungefär. På ansiktet så känns masken till en början lite kylande och torkar sedan efter en stund och stramar lite. Masken tvättas lätt av med ljummet vatten eller med pads/muslin-duk. Efteråt känns huden uppstramad, återfuktad, sval och klarare/jämnare.

Låt inte doften avskräcka er, för det här är en riktigt fin mask som gör vad den ska! :) Ingredienserna känns noga utvalda och genomtänkta.

***

English: True Organics of Sweden Sea Me Mask is described as a mask that tones, moisturizes and tightens the skin. The mask is full of Chlorella algae rich in minerals, vitamins and amino acids. Algae has a lot of benefits according to the manufacturer - they moisturize, tighten, balance, clean, protect and renew the skin. 

Specifications: 

Natural resp. organic content: 100% resp. 96% 
For whom: All skin types 
Certifications: None 
Shelf life: 6 months after opening 
Country of manufacture: Sweden 
Vegan: Yes 
Cruelty-Free: Yes 
Other: The packaging (tube) is made of sugar cane 
Price: Ca 299 SEK / 29 Euros 

I recieved this product as a press sample from the manufacturer True Organics of Sweden. 

Plus
- Economic
- Moisturizes and boosts the skin
- Tigthens skin
- Easy to wash off

Minus 

- If you're sensitive, the smell can be a little deterrent :) 

My statement: The face mask comes in a practical tube with screw cap. The consistency is a bit runny and easy to apply and the color of the mask is yellowish green. The mask feels economic since there is not much needed to add to the whole face. Smells a lot of algae and a little tangy, like seaweed. On the face, the mask initially feels a little cold and then dries after a while and tightens a bit. The mask is easily washed with lukewarm water or with pads / muslin cloth. Afterwards, the skin feels tightened, moisturized, cool and clearer / smoother.

Do not let the scent discourage you, because this is a really nice mask that delivers! :) The ingredients feels carefully selected and thought-out.


INCI: Aloe barbadensis leaf juice* (aloe vera), Glycerin* (veg. glycerin), Chlorella vulgaris powder* (seaweed), Sclerotium gum (skin conditioning), Aqua (water), Sodium Levulinate*(skin conditioning), Glyceryl caprylate* (natural moisturizer), Sodium Anisate* (natural skin soother), Lysolecithin* (natural emulsifier), Sodium Hyaluronate* (skin conditioning), Pullulan (veg. binder), Xanthan gum (natural thickener), Lactic Acid (skin conditioning), Mentha arvensis leaf oil*(peppermint essential oil), Mentha viridis leaf oil* (spearmint essential oil)

fredag 23 november 2018

My Minimalistic Journey ~ Sälj & Spendera Mindre / Sell & Spend Less

Ett av årets Black FRiday fynd - bästa miljövänliga vinterskorna från Kavat till vår son!

* Detta inlägg innehåller värvningslänk * This post contains link refeeral *

Enligt mig går Minimalism också lite hand i hand med ett ekonomiskt synsätt på att spara, spendera mindre och att göra medvetna och genomtänkta köp. Jag har sålt saker på Tradera sedan 2007 men har i de flesta fall alltid behövt pengarna till något annat, men nuförtiden har jag råd att lägga pengarna på hög och investera i det som behövs. Mitt senaste köp blev ett lättvikts-regnset i superbra kvalité, helt finansierat av det jag tjänat in på försäljning av saker och kläder jag inte behöver. Detta inlägget är inte en uppmuntran till att konsumera mer utan snarare spara mer och när du väl investerar i något du behöver, ja då finns det tips nedan på att köpa det till bästa pris. :)

Här är mina bästa tips för att sälja och investera vinsten:

1. Använd rätt säljtjänst  - Olika säljtjänster är bra för olika varor. Kanske självklart, men det är lättare att sälja stora saker via t ex blocket eller FB Marketplace, än på Tradera och vice versa.

2.  Undersök Marknaden - Om du har specifika föremål eller kläder som du misstänker kan ett värde på andra hands marknaden pga av märke, samlarvärde eller populäritet så se till att göra efterforskning. Kolla avslutade annonser på Ebay eller Tradera för att bilda dig en uppfattning kring vad det kan vara värt och försök få ungefär samma om du har en likvärdig vara.

3. Bild & Beskrivning - Bra bilder och utförliga beskrivningar av det du säljer är ett måste för att få bästa bud/pris. Gärna dagsljus för rätt färgåtergivning, gärna närbilder på detaljer och/eller skavanker och detaljerad beskrivning och ärlighet om ev slitage. Om du kan hitta bilder där man ser plagget på en modell eller detaljbilder på små delar av t ex en köksmaskin så är det kanon att lägga till som komplement.

3. Separat Konto - Beroende på säljtjänst - se till att få in eller föra över pengarna du tjänar på ett separat konto. Detta även av säkerhetsskäl o du lämnar ut kontonr. Via Tradera kan du t ex erbjuda säker Direkt-betalning via Klarna till dina köpare och därmed välja ett konto som de ska betalas ut till. På det sättet har du full koll på vad som kommer in och ser pengarna växa. Sätter man in pengarna på lönekontot är det troligen mer frestande att använda dem till annat.

4. Spar Appar - Om du trots att du sätter in pengarna på ett separat konto har svårt att låta pengarna vara så kan det vara läge att använda dig av så kallade Spar Appar som du sätter in pengarna på. Jag har t ex appen Dreams som har ett konto i Ålandsbanken kopplat. På så sätt ser jag inte de pengarna men de finns sparade. Dreams appen har för övrigt andra roliga funktioner för sparande som t ex varje gång du har matlåda med dig till jobbet så för du över de pengar du sparade den lunchen.


När du väl bestämt dig för att något behöver inhandlas till dig eller hushållet så kan det vara bra att försöka vara ekonomisk och inte köpa i första bästa butik.

Här är mina bästa tips för att spendera mindre vid köp:

1. Jämför Priser - Detta säger ju sig självt men tåls att upprepas. Om du vet vad du letar efter eller vill köpa, se till att jämföra priser på nätet via prisjämförelse-sajter eller genom att själv googla runt och kolla reor och erbjudanden på det du är ute efter.

2. Handla på nätet - Personligen handlar jag det mesta på nätet, detta för att tillgängligheten är stor av butiker men även för att de oftast kan pressa priserna mer än i butiker på t ex märkesvaror.

2. Gå med i Paneler - Det finns flertalet paneler som man gå med i för att svara på enkäter för att få poäng som kan lösas ut till super-presentkort som går att använda hos de större kedjorna. M3 Panel är den bästa panelen jag har hittat hitintills som ger poäng relativt snabbt om man gör sina enkäter. Det som är fint med just M3 Panel (värvningslänk) är att man får en mindre summa poäng även för enkäter som inte passar din profil och att du kan värva vänner och bekanta och få poäng.

4. Anmäl dig till nyhetsbrev - De flesta webshopparna och butikerna har erbjudanden då och då. Om du är på jakt efter något speciellt, se till att anmäla dig för just den butiken och vänta på erbjudanden.Vissa butiker erbjuder rabattkod vid registrering.

5. Påminnelse om varukorg - De flesta stora webbutikerna har ofta en funktion där de påminner dig om du lagt något i din varukorg för att de vill ha kvar dig som kund. Om du är medlem och/eller varit inloggad när du lägger produkten i varukorgen och går till kassan utan att avsluta köpet, så kommer det ofta en påminnelse om att du har varor kvar. Och faktiskt är det så att många företag erbjuder en viss procent av med kod som kommer med påminnelse-mailet.

5. Köp Second Hand - Ibland kan just den dyra märkesjackan eller vinterstövlarna du vill investera i finnas i fint skick till ett mycket bättre pris om du letar runt lite på nätet på säljsajter och appar. Oftast kommer mode och stilar igen från tidigare årtionden så om du vill fortsätta hänga med i modet, läs på vad som är det senaste för nästa säsong och ge dig ut på jakt i Second Hand butiker. Ofta går det att hitta ett liknande It-plagg till betydligt bättre priser än de stora modehusen. Bra för miljön och plånboken!

6. Köp Kvalité - Oftast håller saker/plagg med bra kvalité mycket längre om man tar hand om dem på ett bra sätt. Bra för dig, och bra för miljön. Saker/kläder med starkt varumärke och kvalite kan man oftast räkna med att få ett bra andrahandsvärde på. Köp nytt eller begagnat och sälj vidare den dagen du tröttnar eller plagg växes ur.

7. Black Friday - Japp du läste rätt! "Hur kan hon rekommendera den största konsumtionshetsen någonsin!?" tänker du nu. Jo, på grund av ovanstående punkt. Så länge du har kollat på vad produkten har kostat innan BF så kan du faktiskt göra ett kap på den där soffan den växande familjen har velat byta upp sig till eller äntligen investera i en jacka som håller flera vintrar framåt.

Vad är era bästa tips för att sälja och köpa ekonomiskt?


***

English: In my opinion, Minimalism also goes hand in hand with an economical approach to saving, spending less, and making conscious and thoughtful purchases. I've sold things on Tradera(swedish Ebay) since 2007 but in most cases have always needed the money for something else, but nowadays I can afford to save the money and invest in what's needed. My last purchase was lightweight rainwear in superb quality, fully funded by what I earned on the sale of items and clothes I do not needed. This post is not an incentive to consume more but rather save more and when you do want to invest in something you need, then there are tips below to buy it at the best price. :)

Here are my best tips for selling and investing the profits:

1. Use the right selling tool - Different selling tools are good for different items. Perhaps it's easier to sell big things through, for example, the local selling pages or FB Marketplace, than Ebay and vice versa.

2. Research the Market - If you have specific items or clothing that you suspect has a value due to brand, collector value or popularity make sure you do research. Check out the sold section on Ebay or other selling platforms to form an idea of ​​what it might be worth and try to get about the same if you have an equivalent product.

3. Image & Description - Good pictures and detailed descriptions of what you are selling is a must to get the best bid / price. Use daylight for the right color display, preferably close-up details and / or defects and detailed description and honesty of possible wear and tear. If you can find pictures where a model is wearing the garment or detail on small pieces of a kitchenware from the brands site, it's perfect to add as a complement.

4. Separate Account - Depending on sales service - make sure to collect or transfer the money you earn on a separate account. This also for security reasons if you give out your account number. Via Tradera(swedish Ebay), you can, for example, offer secure direct payment via Klarna to your buyers and thus select an account for which they are to be paid out. That way you get a close look at what's coming in and seeing the money grow. If you put the money into the paycheck account, it is probably more tempting to use them.

5. Saving Apps - If you deposit the money into a separate account, and it's hard to keep the money there,  you can use the so-called Save Apps to deposit the money. For example, I have the app Dreams, which has an account linked to the Åland Bank. That way, I do not see the money but they are saved. The Dreams app also has other fun features for saving, for example, every time you have a lunchbox with you, so you get the money you saved that lunch. I believe only available in Sweden but other countries might have other versions.Once you decide that something needs to be purchased for you or the household, it may be good to try to be economical about it and not buy in the first store you see.

Here are my best tips for spending less when buying:

1. Compare Prices - This is said to be self-evident but repeatable. If you know what you are looking for or want to buy, make sure to compare prices online through price comparison sites or by yourself googling around and check out the listings and offers for what you are looking for.

2. Shop online - Personally, I mostly shop online, because the availability of stores are large on the web, but also because they usually push prices more than in physical stores such as branded goods.

3. Join Panels - There are several panels that you join in answering questionnaires to get points that can be exchanged to super-gift cards that can be used in the larger chains.
M3 Panel is the best panel I've found so far, which scores relatively quickly if you do their questionnaires. The good thing about the M3 Panel(refeeral link) is that you get a smaller amount of points even for surveys that do not fit your profile and also you can refeer friends and get points. I'm not sure if M3 Panel exists world wide.

4. Subscribe to newsletters - Most webshops and stores have offers every now and then. If you are looking for something special, be sure to sign up for that particular store and wait for offers. Some stores offer discount code upon registration.

5. Reminder of Shopping Cart - Most major online stores often have a feature where they remind you if you have added something to your shopping cart because they want you to stay as a customer. If you are a member and / or logged in when you add the product to the shopping cart and go to checkout without ending the purchase, you will often be reminded that you have items left. And in fact, many companies offer a certain percentage off with code that comes with the reminder email.

6. Buy Quality - Usually, things / clothes with good quality last much longer if you take care of them in a good way. Good for you, and good for the environment. Items / clothing with strong brand and quality can often be expected to get a good second hand value. Buy new or used and sell on the day you get tired or your clothes out-grow.

7. Black Friday - Yep you read right! "How can she recommend the largest consumer-weekend ever !?" you are thinking now? Yes, because of the above point. As long as you have looked at what the product has cost before BF, you can actually make a deal on that couch that the growing family has been wanting for a while or to finally invest in a jacket that lasts several winters.
What are your best tips for selling and buying economically? 

lördag 6 oktober 2018

Recension/Review ~ Maria Åkerberg Liquid SoapMaria Åkerberg Liquid Soap Lime beskrivs som en fräsch och uppiggande flytande handtvål med en frisk doft från eterisk olja av lime. Innehåller milda och rengörande ingredienser från kokos och majs som tillåter huden att behålla sin naturliga, skyddande syramantel, även om man tvättar händerna ofta.
Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100%
För vem: Alla, även barn
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja, mjölksyran i produkten kommer från fermenterade sockerbetor
Cruelty-Free: Ja
Annat: X
Pris: Omkring 129kr för 250ml. Finns bl a hos Naturligt Snygg, Skogsro Spa, SkinCity m fl

Den här produkten har jag köpt själv. Tidigare har jag provat dofterna Lemongrass och Rosmary & Lemongrass. Jag är inne på min fjärde flaska vilket säger en hel del. 😊

Plus
- Dryg
- Torkar ej ut
- Händerna känns rena och fräscha
- Huden känns återfuktad
- Älskar Lime doften!

Minus
- Inget alls!

Mitt utlåtande: Handtvålen kommer i en plastflaska med smidig pumpfunktion som doserar lagom mycket. Tvålen är genomskinlig och krämig i konsistensen och doftar jättegott av Lime. Händerna tvättas rena och en svag doft av lime finns kvar en stund. Händerna känns aldrig någonsin uttorkade, snarare återfuktade. Min son har även fått använda den här tvålen tvättar bort sand, smuts och kladd från händerna skonsamt. En riktig 10 tiopoängare i min bok. :)

***

English: Maria Åkerberg Liquid Soap Lime is described as a fresh and uplifting liquid hand soap with a fresh smell of essential oil of lime. Contains mild and cleansing coconut and corn ingredients that allow the skin to retain its natural protective acid shell, even if you wash your hands frequently. 

Specifications: 

Natural and organic content: 100% 
For whom: Everyone, even children 
Certifications: None 
Shelf life: 12 months from opening 
Country of manufacture: Sweden 
Vegan: Yes, the lactic acid in the product comes from fermented sugar beets 
Cruelty-Free: Yes 
Other:
Price: About 129SEK for 250ml. 

I purchased this product myself. I'm on my fourth bottle, which says a lot. :)

Plus 
- Economic
- Does not dry out the skin
- The hands feel clean and fresh 
- The skin feels moisturized 
- Love the Lime Scent! 

Minus 
- Nothing at all! 

My statement: The hand soap comes in a plastic bottle with a smooth pump function that doses the right amount of soap. The soap is translucent and creamy in texture and smells really delicious of Lime. The hands are washed clean and a slight smell of lime remains for a while. The hands never feel dehydrated, rather moisturized. My son has also been using this soap, washing away sand, dirt and food from his hands gently. A true 10 points in my book. :)

INCI: Aqua Purificata (Water), Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin (Vegetable), Coco-Betaine, Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide, Decyl Glucoside, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Xylitylglucoside, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lactic Acid, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Anhydroxylitol, Xylitol, Citral*, Limonene*. *Components naturally present in essential oils.
 

onsdag 26 september 2018

My Minimalistic Journey ~ Status


Lite mer än halva 2018 har nu passerat och jag tänkte uppdatera er om hur det gått sedan mitt förra inlägg om Minimalism. Detta med att rensa ut och ha färre saker är ett intresse som smugit sig starkare under de senaste två åren. Det tilltalar mig otroligt mycket och det går hand i hand med mycket av det jag vill åstadkomma.

Några av de saker jag ser som motiverande med att rensa ut är följande:

1. Att slippa städa/plocka hela tiden för att saker inte har en plats i hemmet eller får plats på ett vettigt sätt i garderob och lådor. Det är så otroligt frustrerande att alltid ha små högar här och var där jag samlat saker som egentligen inte har någon given plats. Och att ha en så full garderob så att jag knappt ser vad jag har för kläder. I längden tror jag detta kommer att bidra till att få mer tid till kreativitet, familjefokus och aktiviteter.

2. Att lära mig att köpa mindre, sådant jag verkligen behöver och med bättre kvalité när jag ser hur mycket som åker ut och att shoppa mer medvetet och därmed värna om miljön.

3. Att få in pengar för det jag säljer och lägga det på något av kvalité istället. Jag har tjänat in några tusenlappar på försäljning sedan årsskiftet och valde nyligen att lägga det på ett lättvikts-regnset av hög kvalité som jag kan ha vid utelek med min son eller vid vandring. Känns så bra! :)

Jag har mycket saker och kläder och jag inser att den här resan kommer att ta tid och är induviduell. Jag kommer troligen aldrig bli en person med endast 50 plagg i garderoben, men det är okey. Men det känns otroligt givande att rensa, oj vilken skön känsla! Jag har fört statistik över vad som kommer in och vad som går ut ur hushållet och det kan jag varmt rekommendera då det blir en morot att rensa och lägga till på Ut-listan.  Men tyvärr blev det ingen statistik eller något utrensande under Maj och Juni då min Pappa gick bort efter en tids sjukdom... :( Ni som följer mig på Instagram har säkert sett mitt inlägg där om min Pappa. Detta tog otroligt hårt på mig men bara nu efter två månader så ser jag även detta till ytterligare en spark i baken till att rensa och lägga mer tid på det viktigaste i livet.

Totalt UT fram till Juli:737
Totalt IN fram till Juli:336

Målet är minst 1000 saker ut.

Analys av det senaste månaderna och tankar för de tre sista - Jag köper fortfarande för mycket. Jag vill få ner IN siffran, speciellt på kläder. Juli innebar endel arvegods på IN, och även Augusti kommer att bestå av det. Lådor som jag redan gått igenom en gång ska gås igenom igen för att se om innehållet kan rensas mer och det som ska sparas förvaras på ett mer effektivt sätt.

Är ni på en liknande resa? Vad är er motivation till att rensa?

***

A little more than half of 2018 has now passed and I was going to update you about how it has been since my last post about Minimalism. This cleansing and having fewer things is an interest that has become stronger in the last two years. It appeals to me incredibly and it goes hand in hand with much of what I want to accomplish. 

Some of the things I see as motivating for decluttering:

1. Do not have to tidy / pick up things all the time because things do not have a place in the home or fit in the wardrobe or drawers. It's so incredibly frustrating to always have little piles here and there where I gathered things that really do not have a given place in our home. And to have such a full wardrobe so I barely see what I kind of clothes I have. In the long run, I think this will help to bring more time to creativity, family focus and activities. 

2. Learning to buy less, what I really need and with better quality when I see how much actually is decluttered and shop more consciously and thus protecting the environment. 

3. To save the money I raised for what I sell and buy quality instead. I have earned a few thousand swedish kronor on selling things since the turn of the year and recently chose to put it on a lightweight rainwear of high quality that I may have when playing with my son outside or hiking. Feels so good! :) 

I have a lot of things and clothes and I realize that this minimalism will take time and are an induvidual journey. I'll probably never be a person with only 50 garments in the closet, but thats okay. But it feels incredibly rewarding to declutter, what nice feeling! I've doing statistics about what comes in and what goes out of the household and I can highly recommend it as it will be a motivation to declutter even more and add to the list. But unfortunately, there was no statistics or anything decluttered for me during May and June when my dear Dad passed away after a time of illness ... :( You who follow me on Instagram might have seen my post there about my Dad. This was incredibly hard on me but after two months, I also see this to another kick in the butt to declutter and spend more time on the most important things in life. ♥ 

Total OUT until July:737
Total IN until July:336

The goal is to declutter at least 1000 things.

Analysis of the last months and thoughts for remaining 3 months- I still buy too much. I want to get IN numbers down, especially on clothes. July meant some heritage on IN, and even August will consist of it. Drawers that I have already reviewed once will be reviewed again to see if the contents can be decluttered even more and what to be save should be stored in a more efficient way.

Are you on a similar journey? What is your motivation to declutter?

torsdag 16 augusti 2018

Recension / Review ~ Marina Miracle Amaranth Face OilMarina Miracle Amaranth Face Oil beskrivs som en effektiv anti-age-olja som med innehåll av skandinaviska örter, amarant och arktiskt tranbärsextrakt som återfuktar och ger näring till huden och lämnar den mjuk med lyster. Oljan ska ge ett bra skydd till huden med mycket antioxidanter och reducera rynkdjupet.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 78%
För vem: Bra för torr, mogen eller hud i extra behov av fukt t ex under vinterhalvåret
Certifieringar:Inga
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Norge
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: X
Pris: Omkring 695kr för 28ml. Finns bl a hos Naturligt Snygg, Skogsro Spa m fl

Detta var ett pressprov som jag fick med mig på en mässa.

Plus
-  Dryg
-  Hög andel ekologiska ingredienser
- Reducerar rynkdjupet!
- Huden känns lugnad och återfuktad

Minus
- Kan irritera ögonen
- Kan ge något oljig hy, ge den tid att absorbera

Mitt utlåtande: Oljan kommer i en vacker grön glasflaska med pipett i glas och gulddetaljer. Oljan är guldfärgad/orange och doseras lätt med glaspipetten. Den är väldigt dryg, två droppar räcker nästan för hela ansiktet. Doftar citrus och något djupare och örtigare i bakgrunden men doftar lagom mycket vilket även avtar efter applicering. Oljan är lätt att applicera och lägger sig som ett lent och lugnande skikt på huden. Oljan absorberas väldigt sakta så min hy blir ganska oljig, därför har jag främst använt oljan nattetid. Något man bör tänka på är att inte lägga oljan för nära ögonen då den gärna "kryper in" och irriterar. Morgonen efter strålar huden, mina kråksparkar syns mycket mindre och huden känns slät, mjuk och återfuktad. Verkligen en mirakel-olja!

***

English: Marina Miracle Amaranth Face Oil is described as an effective anti-age oil, with the contents of Scandinavian herbs, amarantic and arctic cranberry extracts that moisturise and nourish the skin and leaves it soft with luster. The oil will provide good skin protection with a lot of antioxidants and reduce the depth of the wrinkles. 

Specifications: 

Natural and Organic Content: 100% and 78% respectively 
For who: Good for dry, mature or skin in extra need of moisture, eg during the winter months Certifications: None
Shelf life: 6 months from opening 
Country of manufacture: Norway 
Vegan: Yes 
Cruelty-Free: Yes 
Other:
Price: About 695 SEK for 28ml. Available at Naturligt Snygg, Skogsro Spa, etc. 

This was a press sample I brought with me from a beauty fair. 

Plus 
- Economic
- High proportion of organic ingredients 
- Reduces wrinkle depth! 
- The skin feels calm and moisturized 

Minus 
- May irritate the eyes 
- Can give some oily skin, give it time to absorb

My statement: The oil comes in a beautiful green glass bottle  with gold details and with a pipette in glass. The oil is gold-colored / orange and is easily dosed with the glass pipette. It is very economic, two drops are almost enough for the whole face. Smells like citrus and slightly deeper herbs in the background, which also decreases after application. The oil is easy to apply and lays like a layer soothing on the skin. The oil is absorbed very slowly so my skin becomes quite oily, which is why I have used the oil at night. Something to keep in mind is not to put the oil too close to eyes, as it can creep in and irritate. The morning after, the skin feels wonderful, my crowfeets look much smaller and the skin feels smooth, soft and moisturized. Really a miracle oil!


INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Amaranthus Caudatus Seed Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Angelica Archangelica Extract, Zingiber Officinale Extract, Curcuma Zedoaria Root Extract, Cinnamomum Camphora, Gentiana Lutea Root Extract, Fraxinus Ornus Seed Extract, Crocus Sativus Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Elettaria Cardamomum Seed Extract, Oxycoccus Palustris Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, Citrus Tangerina Peel Oil**, Citrus Paradisi Peel Oil**, Citrus Aurantifolia Oil**, Cananga Odorata Flower Oil** *Certified Organic Ingredient **Essential Oil (Less than 0.1%)