onsdag 26 september 2018

My Minimalistic Journey ~ Status


Lite mer än halva 2018 har nu passerat och jag tänkte uppdatera er om hur det gått sedan mitt förra inlägg om Minimalism. Detta med att rensa ut och ha färre saker är ett intresse som smugit sig starkare under de senaste två åren. Det tilltalar mig otroligt mycket och det går hand i hand med mycket av det jag vill åstadkomma.

Några av de saker jag ser som motiverande med att rensa ut är följande:

1. Att slippa städa/plocka hela tiden för att saker inte har en plats i hemmet eller får plats på ett vettigt sätt i garderob och lådor. Det är så otroligt frustrerande att alltid ha små högar här och var där jag samlat saker som egentligen inte har någon given plats. Och att ha en så full garderob så att jag knappt ser vad jag har för kläder. I längden tror jag detta kommer att bidra till att få mer tid till kreativitet, familjefokus och aktiviteter.

2. Att lära mig att köpa mindre, sådant jag verkligen behöver och med bättre kvalité när jag ser hur mycket som åker ut och att shoppa mer medvetet och därmed värna om miljön.

3. Att få in pengar för det jag säljer och lägga det på något av kvalité istället. Jag har tjänat in några tusenlappar på försäljning sedan årsskiftet och valde nyligen att lägga det på ett lättvikts-regnset av hög kvalité som jag kan ha vid utelek med min son eller vid vandring. Känns så bra! :)

Jag har mycket saker och kläder och jag inser att den här resan kommer att ta tid och är induviduell. Jag kommer troligen aldrig bli en person med endast 50 plagg i garderoben, men det är okey. Men det känns otroligt givande att rensa, oj vilken skön känsla! Jag har fört statistik över vad som kommer in och vad som går ut ur hushållet och det kan jag varmt rekommendera då det blir en morot att rensa och lägga till på Ut-listan.  Men tyvärr blev det ingen statistik eller något utrensande under Maj och Juni då min Pappa gick bort efter en tids sjukdom... :( Ni som följer mig på Instagram har säkert sett mitt inlägg där om min Pappa. Detta tog otroligt hårt på mig men bara nu efter två månader så ser jag även detta till ytterligare en spark i baken till att rensa och lägga mer tid på det viktigaste i livet.

Totalt UT fram till Juli:737
Totalt IN fram till Juli:336

Målet är minst 1000 saker ut.

Analys av det senaste månaderna och tankar för de tre sista - Jag köper fortfarande för mycket. Jag vill få ner IN siffran, speciellt på kläder. Juli innebar endel arvegods på IN, och även Augusti kommer att bestå av det. Lådor som jag redan gått igenom en gång ska gås igenom igen för att se om innehållet kan rensas mer och det som ska sparas förvaras på ett mer effektivt sätt.

Är ni på en liknande resa? Vad är er motivation till att rensa?

***

A little more than half of 2018 has now passed and I was going to update you about how it has been since my last post about Minimalism. This cleansing and having fewer things is an interest that has become stronger in the last two years. It appeals to me incredibly and it goes hand in hand with much of what I want to accomplish. 

Some of the things I see as motivating for decluttering:

1. Do not have to tidy / pick up things all the time because things do not have a place in the home or fit in the wardrobe or drawers. It's so incredibly frustrating to always have little piles here and there where I gathered things that really do not have a given place in our home. And to have such a full wardrobe so I barely see what I kind of clothes I have. In the long run, I think this will help to bring more time to creativity, family focus and activities. 

2. Learning to buy less, what I really need and with better quality when I see how much actually is decluttered and shop more consciously and thus protecting the environment. 

3. To save the money I raised for what I sell and buy quality instead. I have earned a few thousand swedish kronor on selling things since the turn of the year and recently chose to put it on a lightweight rainwear of high quality that I may have when playing with my son outside or hiking. Feels so good! :) 

I have a lot of things and clothes and I realize that this minimalism will take time and are an induvidual journey. I'll probably never be a person with only 50 garments in the closet, but thats okay. But it feels incredibly rewarding to declutter, what nice feeling! I've doing statistics about what comes in and what goes out of the household and I can highly recommend it as it will be a motivation to declutter even more and add to the list. But unfortunately, there was no statistics or anything decluttered for me during May and June when my dear Dad passed away after a time of illness ... :( You who follow me on Instagram might have seen my post there about my Dad. This was incredibly hard on me but after two months, I also see this to another kick in the butt to declutter and spend more time on the most important things in life. ♥ 

Total OUT until July:737
Total IN until July:336

The goal is to declutter at least 1000 things.

Analysis of the last months and thoughts for remaining 3 months- I still buy too much. I want to get IN numbers down, especially on clothes. July meant some heritage on IN, and even August will consist of it. Drawers that I have already reviewed once will be reviewed again to see if the contents can be decluttered even more and what to be save should be stored in a more efficient way.

Are you on a similar journey? What is your motivation to declutter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar