lördag 6 januari 2018

2018


 Hej allihopa!

Jag tänkte berätta lite om mina funderingar för det kommande året, men även om det som varit. Jag har haft 2 intensiva år bakom mig där otroligt mycket har hänt, både bra och dåligt, som påverkat mitt liv på många sätt. Jag har haft svårt att prioritera mig själv och se framåt, stått och stampat på samma ställe. Jag har nu landat in i mycket att det som har hänt och accepterar och känner mig tacksam för vart jag nu är i livet, och vart jag är på väg. Jag känner mig redo och nyfiken på framtiden och mitt projekt – mig själv. ❤

Ett nytt år är väldigt symboliskt och häftigt för mig, inte för festens skull (jag dricker knappt längre och är redo att gå att lägga mig kl 22 haha), utan för att det är en ny början, ett blankt papper. Nedan är min lista (jag älskar listor!) på de intentioner jag skulle vilja utforska mer under 2018:

Hälsa - De senaste två åren har gett mig många anledningar till att försöka förändra kosten och levernet till det bättre, både för mig och min Familj. Nära och kära har blivit sjuka eller gått bort, vilket har fått mig att fundera på vad jag kan påverka i min kost och vardag för att få en chans till ett friskare liv. Jag drabbades av en förlossningsskada som gett mig påverkan på livskvalitén. Det tog lång tid att bearbeta sorgen och strida med vården men en operation och rätt läkare så är jag på andra sidan och har rätt verktyg för framtiden för att hantera skadan.

Under 2018 skulle jag vilja lära mig att göra mer vegansk och raw mat och godsaker (länka gärna till era smarrigaste recept!). Jag ska även läsa på mer om vitaminer och probitotika för att anpassa mina vitaminintag. Komma igång med träning anpassad för mig med målet att få en starkare och slankare kropp. Våga säga nej när jag känner att det är för mycket eller något som inte ger mig mening, glädje eller positivitet. Säga nej till pressprover om jag redan har mycket annat som testas för tillfället för att inte bli stressad av att hinna med att skriva recensioner. Jag vill även satsa mer på mig själv genom att gå på massage, hårmineral-analys och gå till specialister för att optimera kroppens arbete.

Tacksamhet - Tacksamhet är något jag praktiserat tidigare till och från, men efter de händelser jag nämnde under Hälsa så har jag fått en ny syn på livet. Jag vill även tro att saker händer av en anledning och att de prövningar vi får är till för att övervinnas, och jag har faktiskt blivit mer positiv till på kuppen. Det är så lätt att ta allt och alla för givet och tro att livet alltid kommer se likadant ut, men allt kan ju förändras på ett ögonblick.

Under 2018 vill jag praktisera tacksamhet i vardagen, för både stora och små saker.

Mindre Konsumtion - Jag har ju varit inne på det här med shopping tidigare. Mitt största aber är kläder, skor och skönhetsprodukter. Min garedrob är överfull, men trots det så handlar jag mer medans jag rensar ut. Och jag har även svårt att rensa ut min plagg för att jag tänker att "den här klänningen kan vara perfekt till det här och det här tillfället". Dessutom vet jag att jag mår väldigt bra när jag rensar ut saker och det blir mer luftigt. Jag tycker inte om att skyffla runt saker för att jag inte har någon plats för dem.

Under 2018 vill jag läsa och inspireras mer av minimalism, kapsel garderober och penga-sparande genom bloggar, instagram och FB-grupper. Jag vill rensa ut mer så att min garderob kan kännas luftig igen. Jag vill ha penga-mål uppsatta som t ex en resa och tänka på den istället för att shoppa det där plagget jag så gärna vill ha. Även praktisera regeln att vänta ett par dagar innan köp. Tänker jag fortfarande på plagget efter en vecka OCH plagget kompletterar garderoben och kännas tidlöst - då kanske det blir köp. Jag kommer även sätta lite stopp för köp av skönhetsprodukter eftersom det jag har måste används upp först. Om köp av skönhetsprodukter ska göras så är det för att det finns ett behov, t ex foundation är slut. Varje sak ska ha sin plats i vårt hem, får den inte plats så får något annat rensas ut.

Uppleva - Jag älskar att resa! Att få uppleva nya kulturer och natur. Att få se hur lokalbefolkningen bor och lever. Att få njuta av god mat, botanisera i lokala snabbköpet utomlands eller få plocka snäckor på en paradisstrand. Nu var det ett tag sedan vi var iväg något längre förutom Spanien. Men jag och min familj hoppas på att få komma iväg någonstans i slutet av året. Ännu en morot till att spara och köpa mindre! Jag tycker även det är så mysigt att besöka svensk platser och städer. Jag har väldigt lätt för att sätta mig in i andra personers situationer och fascineras över att folk verkligen har så olika sätt att leva, bo och verka på. Från storstad till granskog. Det är också otroligt kul att gå på museum, akvarium eller parker nu när man har barn. Det är så otroligt givande både att se sin lille se allt för första gången som att som vuxen lära sig nya saker.

Under 2018 ska vi planera en resa lite längre bort i världen. Jag skulle även vilja åka iväg över helger till andra delar av Sverige eller Europa. Jag och min Familj önskade oss ett årskort på Skansen i Stockholm i julklapp som vi fick och vi ska se till att utnyttja det väl. Jag skulle vilja att vår lilla Familj upplever mer tillsammans.

Vad är era intentioner för 2018?

***

English: Hello everyone! I would like to tell you a little about my thoughts for the coming year, but also about what has been. I've had 2 intense years behind me where incredibly much has happened, both good and bad, that affected my life in many ways. I have had difficulty prioritizing myself and looking forward. I have now landed in a lot of what has happened and have accepted this and feel grateful for where I now am in life and where I'm going. I feel ready and curious about the future and my project - myself. ❤

A new year is very symbolic and awesome for me, not for the party's sake (I'm barely drinking any longer and are ready to go to bed at 10 PM haha), but it's a new beginning, a blank slate. Below is my list (I love lists!) on the intentions I would like to explore more in 2018:

Health - The last two years have given me many reasons for trying to change the diet and the way I live for the better, both for me and for my family. Dear ones have been sick or died, which made me wonder what I can do to change my diet and everyday life to get a chance for a healthier life. I was affected by a birth injury that had an impact on my quality of life. It took a long time to process the grief and fight with the healthcare but with surgery and the right doctor, I am now on the other side and have the right tools for the future to handle the injury.

During 2018, I would like to learn to cook more vegan and raw foods and goodies (link to your most delicious recipes please!). I also want to read more about vitamins and probitotics to adjust my vitamin intake. Get started with training tailored to me with the goal of getting a stronger and slimmer body. Dare to say no to things when I feel it's too much or something that does not give me meaning, joy or positivity. Say no to press samples if I already have a lot of other things that are currently being tested so as not to be stressed about writing reviews. I also want to invest more in myself by going to massage sessions, hair mineral analysis and going to specialists to optimize my body's work.

Gratitude - Gratitude is something I used to practice before now and then, but after the events I mentioned above, I have gained a new view of life. I also want to think that things happen for a reason and that the trials we get are meant to overcome, and I have actually become more positive. It's so easy to take everything and everything for granted and believe that life will always look the same, but everything can change in a heartbeat.

In 2018, I want to practice gratefulness everyday, for both big and small things.

Less Shopping - I've been into this before. My biggest challenges are clothes, shoes and beauty products. My closet is crowded, but despite that, I'm buying more while I'm decluttering. And I also have trouble clearing my clothes out because I think "this dress can be perfect for this and this occasion". In addition, I know that I feel very good when I clean things out and it gets more airy. I do not like shoveling things around because I have no room for them.

In 2018, I want to read and get inspired more of minimalism, capsule wardrobes and money-saving through blogs, instagrams and FB groups. I want to clean out more so that my closet can feel airy again. I want money goals set like a trip and think of it instead of shopping that garment I would like to have. Also practice the rule to wait a few days before purchase. I still think of the garment after a week AND the garment completes the closet and feels timeless - then maybe it will be bought. I will also put a little stop on the purchase of beauty products because I have to use what I have first. If the purchase of beauty products is to be done, it is because there is a need, for example, the foundation has run out. Every thing should should have a place in our home, if it does not have a place then something else needs to be cleaned out.

Experience - I love to travel, it gives me so much joy! To experience new cultures and nature. To see how the locals live and work. To enjoy good food, botanize in the local supermarket abroad or collect shells on a paradise beach. Now it was a while since we were away a little longer apart from Spain. But we hope to get away somewhere by the end of the year. Yet another reason to save money and buy less! I also think it is so cozy to visit Swedish places and cities. I am fascinated by the fact that people really have such different ways of living and working. From the big city to the pine forest. It is also incredible fun to go to museums, aquariums or parks now when you have children. It's so incredibly rewarding to see my little one see everything for the first time and learning new things as an adult.

During 2018, we will plan a trip a little further away in the world. I would also like to go on weekends to other parts of Sweden or Europe. Me and my Family wished for a yearly card at Skansen in Stockholm as a Christmas Gift, which we received and we will make sure that we make use of it. I would like our little family to experience more together


What are you intentions for 2018?

4 kommentarer:

 1. Hej roligt att hitta en svensk blog här!
  Gillar verkligen hur du skriver:)

  http://niccimarquart.com/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stort tack för att du tagit dig tid att läsa och tack för komplimangen! :)

   Radera
 2. Finns massa goda veganska recept här: :)
  * https://www.pinterest.se/theoldhollywood/vegan-food-plantbased/

  här:
  * https://www.pinterest.se/theoldhollywood/vegan-dessert-plantbased/

  och här:
  * https://www.pinterest.se/theoldhollywood/veganskt-o-glutenfritt/

  SvaraRadera