tisdag 9 maj 2017

Stötta Fukushima området tillsammans med Lush / Support the Fukushima prefecture togehter with Lush


Japan ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ända sedan tonåren har jag varit intresserad av japansk kultur och har även besökt Japan vid ett tillfälle men hoppas att det blir många fler resor dit. Det är ett fantastiskt land på väldigt många olika sätt. Jag älskar japanernas vördnad för mycket i livet - för sitt jobb, för sina äldre och för landet. Och deras respekt för medmänniskor - Här är man duktigare på att köa än svenskar, och aldrig att man skulle få en vass armbåge i folkhavet i Shibuya. Och deras ordningsamhet - en kompis a en gång att Japan är det enda landet i världen där om hon skulle tappat mat på gatan hade kunnat plocka upp det igen och äta det. För det är så rent överallt - Inga sopor, utspottade tuggummin eller fimpar. Ja och det finns knäppa grejer med, men överlag är Japan ett fantastiskt land jag rekommenderar alla att besöka. :-)

Därför blev jag väldigt glad när Lush kontaktade mig och frågade om jag hade hört talas om deras Knot Wraps som genom försäljning stöttar återuppbyggnaden av Fukushima området. I skuggan av jordbävningen, och det kärnkraftshaveri den orsakade, har Fukushimas bönder kämpat hårt för att upprätthålla sitt jordbruk. Man upplever mycket misstankar om radioaktiva ämnen i de en gång eftertraktade grödorna vilket gör att ingen vill köpa trots upprepade undersökningar som bevisar att de radioaktiva nivåerna i jordbruksprodukterna är säkra. Som ett alternativ till spannmål och grödor började man då odla bomull och raps, vars sammansättning har en unik förmåga att kapsla in eventuella spår av radioaktiva ämnen och faktiskt bidra till en förbättrad jordmån.


Knot Wraps är inspirerade av den japanska traditionen "Furoshiki", ett sätt att knyta tyg för att bära saker i, och kan användas som påse, inslagning av presenter och lunchlådor, eller accessoar. Ett ganska roligt sätt att minska konsumtion genom återanvända samma fina tyg till många saker.

Tyget i Knot Wraps är helt tillverkade av ekologisk bomull odlat i Fukushima-området. Som ett led i att stötta återuppbyggnaden av lokalsamhället och jordbruket på orten, som drabbades hård av jordbävning 2011, lanserades 2 st limited edition wraps färgerna "Koi" och "Mixed Fruit" världen över på 6-årsdagen av katastrofen den 11/3. Min Knot Wrap på bilderna är "Koi" med fina Koi-fiskar på. Knot Wraps kostar 89kr per styck.

Samtidigt lanserades även Drop of Hope tvålen som tidigare funnits endast hos Lush i Japan. Tvålen är gjord av rapsfröolja odlad i Fukushima-området samt bland annat mjukgörande silkestofu och skyddande pioppino-svamp. Namnet "Drop of Hope" symboliserar rapsens förundrande förmåga att sanera jorden från radioisotoper, inklusive radioaktivt cesium. Tvålen kostar 89kr för 100 gram.


***

English: Japan lies very close to my heart. Ever since my youth, I have been interested in Japanese culture and also visited Japan a couple of years ago but hope there will be many more trips in the future. It is a great country in many different ways. I love the Japanese reverence for much in life - for their jobs, for their elders and for the country. And their respect for fellow human beings - Here you are better on queuing than Swedes, and never get a sharp elbow in the crowd in Shibuya. And their orderliness - a friend once said that Japan is the only country in the world where she could drop food on the street had be able to pick it up again and eat it. Because it is so clean everywhere - No garbage, no chewing gum or cigarette butts. Yes, and there are quirky stuff too, but overall, Japan is a great country, I recommend everyone to visit. :-) 

Therefore, I was very happy when Lush contacted me and asked if I had heard of their Knot Wraps that supports the reconstruction of the Fukushima area. In the shadow of the earthquake and the nuclear accident it caused, the Fukushima farmers fought hard to maintain their farming. They feel the suspicion of radioactive substances in the once demanded crops, which means that nobody wants to buy, despite repeated studies proving that radioactive levels in the agricultural products are safe. As an alternative they began growing cotton and canola, which composition has a unique ability to encapsulate any traces of radioactive substances and actually contribute to improved soil. 

Knot Wraps are inspired by the Japanese tradition "Furoshiki", a way to tie the fabric to carry things in, and can be used as a bag, wrapping gifts and lunch boxes or accessories. A pretty funny way to reduce consumption by reusing the fine fabric for many things. 

The fabric of the Knot Wraps are made entirely from organic cotton grown in the Fukushima area. As part of efforts to support the reconstruction of the local community and the agriculture in the area, which was hit hard by the earthquake in 2011, Lush launched 2 limited edition wraps colors "Koi" and "Mixed Fruit" worldwide on the 6 anniversary of the disaster on 11/3. My Knot Wrap in the pictures is "Koi" with beautiful Koi fishes on. Knot Wraps costs 89kr per piece. 

At the same time also launched "Drop of Hope" soap that previously existed only in Lush in Japan. The soap is made from rapeseed oil grown in the Fukushima area and including moisturizing silk tofu and protective pioppino mushroom. The name "Drop of Hope" symbolizes oilseed rape seeds wondrous ability to decontaminate soil from radio-isotopes, including radioactive cesium. Soap costs 89kr 100 grams

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar