torsdag 4 september 2014

Sverigelansering av RMS Beauty

  
Jag fick en inbjudan att närvara vid jag lanseringen av för RMS Beauty i Sverige och det kunde jag absolut inte tacka nej till! Har läst mycket om RMS och tycker att det verkar vara ett toppenmärke. Lanseringen hölls i Sundlöf Organic’s butik i Stockholm och på plats och presenterade produkterna fanns såklart Hannah som bloggar på Naturligt Snygg (och även säljer RMS fr om måndag 1/9) och kända Make Up Artisten Linda Öhrström som bara använder och sminkar med ekologisk hudvård och makeup.


Grundaren av RMS Beauty heter Rose-Marie Swift och har jobbat som make-up artist i över 20 år. Bland annat har hon jobbat med de största modemagasinen och designerna samt makeat  ett otal kändisar som t ex Gisele Bunchen, Miranda Kerr, Tilda Swinton, Demi Moore, Sophia Coppola & Milla Jovovich.
 
Historian om RMS började för flera år sedan då Rose-Marie upplevde hälsoproblem som påverkade henne fysiskt, mentalt och känslomässigt. Efter en omfattande serie tester, fick hon veta att hennes blod innehöll giftiga halter av tungmetaller inklusive aluminium, barium, kadmium, bly och kvicksilver samt höga nivåer av bekämpningsmedel och andra kemikalier. Rose-Marie blev förvånad när teknikern frågade om hon jobbade inom kosmetikindustrin. Fram till dess hade hon ingen aning om att kosmetika kan bidra till allvarliga hälsoproblem. Efter år av ombyggnad sin egen hälsa, insåg Rose-Marie att hon ville hjälpa andra kvinnor till sin rätt till hälsosam skönhet. För att uppnå detta mål hon skapade RMS Beauty, en linje av organisk kosmetikaMake Up artisten Linda (ovan med modellen Clara/Stockholmsgruppen) har själv gått igenom liknande historia som Rose-Marie Swift då hon upptäckte att även hon var full av gifter. Ni kan läsa hennes intressanta historia hos Mitte på Beauty Comes Clean som gjorde en intervju med Linda.
 
De flesta produkterna verkar ha en bas flera välgörande oljor som t ex kokosolja, ricinolja mm. Vi fick känna och lukta på flera av produkterna och de flesta hade underbara dofter från oljor, örter och choklad. Produkterna ska passa alla hudtyper och mitt intryck var att det här märket måste vara ypperligt för er torrisar där ute, och inte minst under vår bistra svenska vinter. Alla produkter har frostade glasburkar i bra size att ta med sig på resa och dylikt.
 
Det var spännande att titta på deras hudvård/rengöring som är en kokosolja. Jag kände väl spontant att – ”en kokosolja, det har jag ju hemma. Det kan ju inte vara någon skillnad?” RMS’s kokosolja ska vara av riktigt fin kvalité och jag måste säga att den sjönk in otroligt snabbt i huden! Kanske är det lite skillnad på kokosolja och kokosolja ändå?
 
En annan produkt som jag fastnade för var RMS Beauty Oil. En multiolja för hela ansiktet som är lätt men väldigt koncentrerad och som innehåller exotiska oljor och örtextrakt, bland annat buritiolja som nyligen visat sig filtrera och absorbera solens UV-strålar. Doften var underbar och ett visst habegär väcktes! 


Linda demonstrerade och skapade underverk med sminkprodukterna på modellen Clara och på Hannah under kvällen. Även jag fick en liten retouch! :-) Ovan ser ni ett par av de nyaste produkterna som är på väg in på svenska marknaden. Produkterna är menat att användas och blandas tillsammans för att få fram rätt nyans för rätt tillfälle men även att användas som de är. Foundationen Un Cover Up imponerade på mig med sin otroliga pigmentering och täckning. Dessutom intygade både Linda, Hannah och återförsäljaren för RMS Sverige, Erika, att den är otroligt dryg. Kanske blir det en beställning till hösten?
 
Priserna ligger på mellan 220kr och 690kr beroende på produkt. Prisexempel: Un Cover Up foundation 330 kr.

För att summera måste jag säga att jag tilltalades av RMS vårdande, återfuktande och minimalistiska tänk med många multiprodukter. Kanske längtar jag efter att få rensa ut min arsenal med skönhetsprodukter och slimma mitt utbud till några riktigt bra favoriter som alltid fungerar?

***
 
I got an invitation for the launch of RMS Beauty in Sweden and I could absolutely not refuse! I have read a lot about RMS and it seems to be a top brand. The launch was held in Sundlöf Organic's shop in Stockholm. The products where presented by Hannah who blogs at Natural Gorgeous (and also sells RMS as of Monday, 09.01) and the famous Make Up Artist Linda Ohrstrom who only use organic skin care and makeup.

The founder of RMS Beauty, Rose-Marie Swift, and has worked as a make-up artist for over 20 years. Among other things, she has worked with the biggest fashion designers and magazines and has done make up on countless celebrities such as Gisele Bunchen, Miranda Kerr, Tilda Swinton, Demi Moore, Sophia Coppola and Milla Jovovich.

The story of the RMS began several years ago when Rose-Marie experienced health problems that affected her physically, mentally and emotionally. After a comprehensive series of tests, she was told that her blood contained toxic levels of heavy metals including aluminum, barium, cadmium, lead and mercury, as well as high levels of pesticides and other chemicals. Rose-Marie was surprised when the technician asked if she was working in the cosmetics industry. Until then, she had no idea that cosmetics can contribute to serious health problems. After years of rebuilding her own health, Rose-Marie realized that she wanted to help other women to their right to healthy beauty. To achieve this goal, she created RMS Beauty, a line of organic cosmetics.

Most products appear to have a base of beneficial oils such as coconut oil, castor oil, etc. We got the feel and smell the products and most of them had wonderful scents from oils, herbs and chocolate. The products will suit all skin types, and my impression was that this brand has to be excellent for people with dry skin, and especially in our harsh Swedish winter. All products have frosted glass jars in good sizes to take with you on the trips and such.

It was exciting to look at their skin care/cleaning which is a coconut oil. Spontaneously I thought - "a coconut oil, I already have that at home. It can’t be any difference? " RMS's coconut oil should be of really good quality and I have to say that it absorbed incredibly quickly into the skin! Maybe it's a little difference of coconut oil and coconut oil anyway?

Another product that caught my eye was the RMS Beauty Oil. A multi oil for the face that is light but very concentrated and contains exotic oils and herbal extracts, including buritioil that has recently shown to filter and absorb the sun's UV rays. The smell was wonderful and a certain “I-want-that-feeling” was present!

Linda demonstrated and created wonders with make-up products on the model Clara and on Hannah during the evening. Even I got a little retouch! :-) The products are meant to be used and blended together to get the right shade for the right time but also to be used as is. The foundation Un Cover Up impressed me with its incredible pigmentation and coverage. In addition, both affirmed by Linda, Hannah and distributor of RMS Sweden, Erika, it is incredible lasting. Maybe I will buy a new foundation this fall?

To sum ​​up, I must say that I was attracted by the RMS nourishing, moisturizing and minimalist mindset with many multi products. Maybe I long to clean out my arsenal of beauty products and slim down to my choice of really great favorites that always works.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar